DATA WYDARZENIE

13.06.1961

Wniosek Dyrekcji Sanockiej Fabryki Autobusów do ministerstwa przemysłu ciężkiego o utworzenie szkoły przyzakładowej.

24.07.1961

Wydanie przez ministra przemysłu ciężkiego aktu erekcyjnego, zezwalającego na otworzenie szkoły przyzakładowej Sanockiej Fabryki Autobusów.

01.09.1961

 

 

Początek funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA, w budynku Technikum Mechanicznego w Sanoku (obecnie, ulica Stróżowska 15).

01.09.1961 – 31.08.1962

Stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA pełni inż. Tadeusz Słaby.

01.09.1962 – 31.08.1964

 

 

Stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA pełni Wacław Machnik.

Czerwiec 1964

 

 

Mury szkoły opuszcza pierwszy rocznik absolwentów: 33 ślusarzy, 12 spawaczy, 7 lakierników.

01.09.1964 – 31.03.1965

 

 

Stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA pełni inż. Józef Sarna.

Rok szkolny 1964/65

 

 

Rozpoczęcie działalności szkolnego zespołu artystycznego „Zielone berety” oraz organizacji: Związek Młodzieży Socjalistycznej i Samodzielnej Grupy Związkowej Metalowców.

Rok szkolny 1965/66

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie po raz pierwszy na pełnym etacie pięciu nauczycieli: Irena Nahurska, Maria Skarbowska, Jerzy Lubas, Zdzisław Bobko i Zbigniew Słuszkiewicz.

Wykonanie przez uczniów ZSZ SFA prac społecznie użytecznych, m.in. budowa wyciągu saneczkowego i skoczni w Sanoku.

01.04.1965 – 28.08.1974

 

 

Stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA pełni mgr inż. Mieczysław Majewski.

Rok szkolny 1970/71

 

 

I miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA w wojewódzkiej spartakiadzie szkół przyzakładowych.

29.10.1971

 

 

Jubileuszowe obchody X – lecia szkoły.

W uznaniu zasług szkoły dla rozwoju Sanockiej Fabryki Autobusów, uchwałą samorządu robotniczego szkoła otrzymuje odznakę „Zasłużonemu dla Sanockiej Fabryki Autobusów”.

 

31.03.1973

 

 

Rozpoczęcie wykopów pod fundament nowej szkoły (obecnie przy ul. Stróżowskiej 16).

29.08.1974 – 31.08.1980

 

 

Stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA pełni mgr inż. Jan Skarbowski.

1974

Przeniesienie szkoły do nowego budynku (obecnie przy Stróżowskiej 16).

01.09.1974

 

 

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych SFA.

Początek działalności 3 – letniego Technikum Mechanicznego dla Pracujących i 3 – letniego Średniego Studium Zawodowego.

01.09.1980 –31.08.1981

Stanowisko dyrektora Zespół Szkół Zawodowych SFA pełni mgr inż. Mieczysła w Majewski.

01.09.1981 – 12.03.1987

 

 

Stanowisko dyrektora Zespół Szkół Zawodowych SFA pełni mgr inż. Gustaw Magusiak.

1986/87

 

 

Uczestnictwo uczniów ZSZ SFA w pracach społecznych na rzecz środowiska lokalnego: przy budowie ulic miasta, stadionu, toru jazdy szybkiej na lodzie, wyciągu narciarskiego w Karlikowie oraz zagospodarowanie terenów Ośrodka Kształcenia Zawodowego Sanockiej Fabryki Autobusów.

07.05.1987

 

 

Uzyskanie patentu na wynalazek „Trenażera”– urządzenie do nauki spawania, przez nauczyciela ZSZ SFA Zdzisława Dobrocia.

 

01.06.1987 – 31.08.1991

 

 

Stanowisko dyrektora Zespół Szkół Zawodowych SFA pełni mgr inż. Marian Kowalewicz.

 

 

 

Październik 1987

 

 

Sympozjum naukowe w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, dotyczące zastosowania trenażerów do nauki spawania w szkołach zawodowych . w sympozjum udział wzięli: z-ca dyrektora Bronisła w Morosko, p. Zdzisław Dobroć, p. Tadeusz Kenar i p. Wincenty Rysz.

1.09.1988

 

 

Uruchomienie 3 – letniego dziennego Technikum Mechanicznego dla absolwentów szkoły zawodowej.

1988

 

 

Publikacja w czasopiśmie „Szkoła Zawodowa”, artykułu z praktyki dydaktycznej pt. „ Trener do nauki prowadzenia elektrody lub palnika przy spawaniu”, autorstwa Zdzisława Dobrocia.

1988

 

 

Odejście na emeryturę nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Stefana Grzeli.

01.09.1989

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1989/90. Obecny Henryk Mnich, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, pełnomocnik wojewody Kruka podkreślił, że ZSZ SFA jest najlepiej zorganizowaną szkoła zawodową w ówczesnym województwie krośnieńskim.

1990

 

 

Powróciła do szkoły nauka religii, jako przedmiotu nieobowiązkowego. Lekcje religii prowadzili: ks. Kazimierz Pszon, ks. Kazimierz Płonka i ks. Kazimierz Kwieciński.

1990

 

 

Odejście na emeryturę p. Ireny Nahurskiej pełniącej funkcję kierownika biblioteki szkolnej.

1991

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych.

1.09.1991 – 13.10.2002

Stanowisko dyrektora szkoły pełni mgr Tadeusz Kenar.

Rok szkolny 1991/92

 

 

Początek funkcjonowania 5 – letniego technikum dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych o specjalności obróbka skrawaniem.

Wprowadzenie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, nowego systemu klasyfikowania i promowania uczniów. Rozszerzona skala oceniania zawierała następujące stopnie: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), mierny (2), niedostateczny (1).

Odejście na emeryturę długoletniej księgowej p. Stanisławy Marcinkowskiej. Na stanowisko głównej księgowej przyjęto p. Barbarę Tutak.

Rok szkolny 1992/93

 

 

Rozpoczęcie działalności nowego oddziału Technikum 5 – letniego o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Uczestnictwo szkoły w I Ogólnopolskiej Giełdzie Materiałów Dydaktycznych w CODN w Warszawie. Przedstawione tam pomoce dydaktyczne zostały docenione przez CODN i MEN, w giełdzie udział wzięli: dyrektor Tadeusz Kenar, p. Jerzy Lubas i p. Zdzisław Dobroć.

 

 

Zajęcie i miejsca wojewódzkim etapie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, w kategorii użytkowej pracy dyplomowej, przez uczniów: Tomasza Kołodziejczyka i Marka Radożyckiego za pracę pt. „Symulacja komputerowa – działania obrabiarki sterowanej numerycznie”. Praca została wyróżniona na etapie centralnym w Warszawie. Opiekun p. Bronisław Stach.

II miejsce zajęli uczniowie Janusz Śnieżek i Krzysztof Walko za „Model strugarki poprzecznej”. Opiekun p. Bronisław Stach.

Wyróżnienie dla Andrzeja Klimka, za pracę „Zestaw doelastooptycznej metody analizy stanu naprężeń”. Opiekun p. Zbigniew Pospolitak.

 

 

Rok szkolny 1993/94

 

 

Uczestnictwo szkoły w II Ogólnopolskiej Giełdzie Materiałów Dydaktycznych w CODN w Warszawie. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne zestawy oprogramowania komputerowego od MEN.

01.01.1995

 

 

Powołanie w Zespole Szkół Technicznych Informatycznego Centrum Doskonalenia Zawodowego, będącego wówczas jednym z pięciu tego typu ośrodków w kraju.

Kwiecień 1995

 

 

Założenie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Opiekunka p. Mariola Kosturska.

01.09.1995

 

 

Początek funkcjonowania 5 – letniego technikum mechanicznego o strukturze modułowej i specjalności komputerowe wspomaganie projektowania oraz obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

1995

 

 

Odejście na emeryturę p. Zbigniewa Słuszkiewicza, nauczyciela wychowania fizycznego oraz p. Michała Jana Wroniaka, nauczyciela przedmiotów zawodowych.

1996 - 1998

 

 

Udział nauczycieli w opracowaniu i ewaluacji programów nauczania z przedmiotów zawodowych o strukturze modułowej, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach projektu IMPROVE – PHARE. w pracach udział wzięli: dyrektor Tadeusz Kenar, p. Zdzisław Dobroć, p. Jan Ziobro i p. Edward Wydrzyński.

Rok szkolny 1996/97

Otwarcie Szkoły Policealnej – jeden oddział, technik informatyk, 25 słuchaczy.

1996

 

 

Zakwalifikowanie ZST do Programu IMPROVE – PHARE, jako jednej z 18 polskich szkół w branży mechanicznej.

1996

 

 

Przejście na emeryturę kierownika warsztatów szkolnych – p. Zbigniewa Bogaczewicza, po przepracowaniu 40 lat, w tym 22 lat w szkole.

10.03.1997

 

 

Wizyta księdza arcybiskupa Józefa Michalika w szkole, która zbiegła się z wizytacją parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Posadzie, w obrębie której znajduje się szkoła.

Maj 1997

 

 

Praca dyplomowa uczniów klasy 5M Tomasza Jarzyny i Ryszarda Ziębickiego, zajęła i miejsce w wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i została zakwalifikowana na turniej centralny. Pracę wykonano pod kierunkiem p. Bronisława Stach.

Czerwiec 1997

 

 

Szkoła otrzymuje Odznakę Honorową PCK III stopnia za wyniki w honorowym krwiodawstwie.

1997

 

 

Przejście na emeryturę p. Elżbiety Sołtysik, długoletniej nauczycielki historii, pracującej w szkole od 1974 roku oraz p. Teresy Turek, pracującej blisko 40 lat w warsztatach szkolnych.

1.09.1997

Powołanie 4 – letniego Liceum Zawodowego.

1997/98

 

 

Zdobycie i miejsca w województwie przez szkolną drużynę piłki ręcznej chłopców. Opiekunowie zespołu: p. Łukasz Kudlik i p. Jarosław Dulęba.

28.04.1998

 

 

Zajęcie i miejsca w eliminacjach wojewódzkich II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Reprezentacja w składzie: Marcin Godzisz, Tomasz Indyk, Leszek Dudek. Opiekunowie: p. Józef Czapor, p. Jan Wroniak i p. Bogusław Bałut.

W maju 1998 drużyna brała udział w półfinałach II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego uzyskując dyplomy uznania.

 

 

1998

 

 

Odejście na emeryturę p. Wincentego Rysza – długoletniego kierownika warsztatów szkolnych.

1998/99

 

 

Uczniowie klasy 4K Ernest Piątek i Rafał Tymoczko, pracujący pod opieką p. Marioli Komturskiej, laureatami XIVOgólnopolskiego Konkursu z „Fizyki Cząstek Elementarnych” im. prof. Grzegorza Białkowskiego.

1.09.1999

Rozpoczęcie działalności 4 – letniego Liceum Technicznego.

1999

 

 

Wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego regulaminu klasyfikowania i oceniania. w miejsce stopnia miernego pojawił się stopień – dopuszczający, a w ocenach z zachowania funkcjonowały: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

1999

 

 

Odejście na emeryturę następujących pracowników szkoły:

p. Danuty Sawczak długoletniej nauczycielki języka rosyjskiego i przewodniczącej związków zawodowych ZNP; p. Janiny Doskowskiej pełniącej funkcję kierownika administracji szkolnej od 1982 roku; nauczycieli – p. Józefa Czapora, p. Józefa Fedaka i p. Tadeusza Chutkowskiego.

 

2000

 

 

Uczniowie klasy 4K technikum Sebastian Złociński i Adam Szajna otrzymali wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Konkursie na pracę z Fizyki Cząstek Elementarnych, za pracę na temat „Wszechświat jako laboratorium fizyki cząstek elementarnych”.

Opiekun p. Mariola Kosturska

 

06.05.2000

 

 

Zajęcie i miejsca w Finale Wojewódzkim OgólnopolskiegoTurnieju Motoryzacyjnego przez reprezentację w składzie: Rafał Drahusz, Paweł Gliński, Tomasz Malik.

Następnie zespół zdobył IV miejsce w Półfinale Ogólnopolskim oraz awans do finału centralnego.

Końcowy wynik to VIII miejsce. Opiekunowie: p. Józef Czapor, p. Jan Wroniak, p. Bogusława Bałut.

 

 

16.06.2000

 

 

Zdobycie i miejsca w wojewódzkim etapie Turnieju MłodychMistrzów Techniki w Rzeszowie przez uczniów Marcina Harłacza i Rafała Marszałka, za program „Projektant 2000”.

Opiekun p. Jan Ziobro.

Wyróżnienie w kategorii użyteczna praca dyplomowa dla uczniów: Sebastiana Toczka, Marcina Olszaneckiego i Daniela Kwiatanowskiego, za „Multimedialny poradnik technologii maszyn”.

Opiekun p. Zdzisław Dobroć.

 

 

 

2000

 

 

Wprowadzenie zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela nowych szczebli awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany oraz tytuł honorowy – profesor oświaty.

2000

Odejście na emeryturę nauczyciela warsztatów szkolnych p. Mariana Podkuli.

14.09.2000

 

 

Międzynarodowy Turniej Szkół Średnich w koszykówce – Humenne na Słowacji, i miejsce reprezentacji ZST.

29.09.2000

 

 

Udział 22-osobowej delegacji ZST pod opieką ks. Jacka Rawskiego i p. Łukasza Kudlika w rewizycie młodzieży sanockich szkół średnich w Humennem. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 180 uczniów z 8 szkół powiatu sanockiego.

30.09 – 01.10.2000

 

 

Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – Poznań:

Korneliusz Futyma uczeń klasy 1J technikum wicemistrzem Polski w rzucie dyskiem.

 

03 – 5.11.2000

 

 

Pobyt Delegacji Ministerstwa Oświaty Węgier na terenie powiatu sanockiego – gościnna wizyta w ZST.

30.11.2000

Oficjalne oddanie do użytku nowej kotłowni gazowej.

24.11.2000

 

 

Uczestnictwo dyrektora Tadeusza Kenara w trójstronnym spotkaniu w Besancon we Francji, wieńczące 2 – letnie zabiegi o zakwalifikowanie ZST do programu UE – „Leonardo da Vinci”.

Listopad 2000

 

 

Powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZST.

W skład zarządu weszli: p. Jarosław Dulęba – prezes, p. Zygmunt Futyma – z-ca, p. Łukasz Kudlik – sekretarz, p. Jan Wójcicki – skarbnik.

 

2001

 

 

Uczniowie klasy 5K technikum Mariusz Piotrowski i Marcin Wrona – laureatami XVI Ogólnopolskiego Konkursu z Fizyki Cząstek Elementarnych za pracę na temat „Oszacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata”.

Wyróżnienie dla uczniów Marcelego Pocztańskiego i Krzysztofa Harajdy. Opiekun p. Mariola Kosturska.

 

2001

 

 

Zdobycie I lokaty w wojewódzkim etapie Turnieju MłodychMistrzów Techniki oraz II miejsca w etapie centralnym,

w kategorii pomoc dydaktyczna przez uczniów: Mariusz Piotrowski, Zygmunt Witold, Adam Wanielista, Marcin Wrona, za pracę: „Ćwiczenia Machanical Desktop 4.0”.

W/w uczniowie zdobyli indeksy na wybrane uczelnie techniczne w kraju. Opiekun p. Jan Ziobro.

W kategorii pomysł techniczny:

II miejsce w wojewódzkim etapie TMMT – Teofil Orzechowski, Adam Szajna, Sebastian Złociński (klasa 5 K) za p[racę „Modelrobota dydaktyczno – przemysłowego” .Opiekun p. Zdzisław Dobroć.

W kategorii pomoc dydaktyczna:

II miejsce w wojewódzkim etapie TMMT – Daniel Czopor, Tomasz Daszyk, Mariusz Łuczejko za pracę „ Multimedialny poradnik ochrony środowiska”. Opiekun p. Zdzisława Dobroć.

 

 

 

 

 

 

28.04.2001

 

 

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim OgólnopolskiegoTurnieju Motoryzacyjnego rozegranego w Jaśle, awans do półfinału Polska Wschodnia, w którym drużyna ZST uplasowała się na 9 pozycji (w półfinale startowało 20 drużyn z południowej Polski).

Reprezentacja w składzie: Artur Filipczak, Sebastian Lewicki, Jarosław Niemiec. Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

2001

 

 

Odejście na emeryturę następujących pracowników szkoły: zastępcy dyrektora p. Jerzego Lubasa; kierownika warsztatów szkolnych p. Tadeusza Greli, nauczyciela fizyki p. Włodzimierza Fedoryszaka oraz nauczycieli warsztatów szkolnych - p. Kazimierza Mrugały, p. Tadeusza Wolskiego i p. Józefa Lubeckiego.

Lipiec 2001

 

 

Pielgrzymka rowerowa nauczycieli i uczniów ZST na Ukrainę na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

28.09.2001

 

 

Uczestnictwo przedstawicieli szkoły w „Dniu Europejskim” (prezentacja dorobku kulturalnego i politycznego krajów Unii Europejskiej) w sanockim Skansenie.

Opiekun p. Beata Leszczyszyn.

 

05.12.2001

 

 

I miejsce drużyny ZST w Finale Wojewódzkim Liceliady w Unihokeju rozegranym w Mielcu.

Opiekun p. Jarosław Dulęba.

 

21.03.2002

 

 

Ostatnie pożegnanie ś.p. Jolanty Kosztołowicz, nauczycielki matematyki w ZST.

26.03.2002

 

 

Finał Wojewódzki Licealiady w Łyżwiarstwie Szybkim – i miejsce reprezentacji ZST (Dębica).

Opiekun p. Jan Wójcicki.

 

20.04.2002

 

 

Zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego rozegranego w Rzeszowie.

Reprezentacja w składzie: Artur Filipczak, Sebastian Lewicki, Jarosław Niemiec. Końcowy wynik – 7 lokata w Półfinale Ogólnopolskim.

Opiekun – p. Bogusława Bałut.

 

 

2002

 

 

Rafał Kisiel, uczeń klasy 4TS technikum – piąty w kraju, w Finale Olimpiady Techniki Samochodowej.

Opiekun – p. Bogusław Bałut.

 

20.05.2002

 

 

W ogólnopolskich eliminacjach XXXV edycji Turnieju MłodychMistrzów Techniki, uczniowie klasy 5K technikum: Janusz Michalski, Jakub Skwara, Wojciech Popielarski i Przemysław Jagiełło zajęli II miejsce w kategorii pomoc dydaktyczna, za pracę dyplomową - „Multimedialny zestaw ćwiczeń do programu Solid Edge”.

Praca powstała pod kierunkiem p. Jana Ziobro.

Laureatami Centralnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zostali również uczniowie klasy 5J: Daniel Domalski, Damian Mazur i Andrzej Obłaski, za pracę dyplomową „Multimedialny poradnik roboty i robotyka”. W/w uczniowie zdobyli indeksy na wybrane uczelnie techniczne w kraju. Praca powstała pod kierunkiem p. Zdzisława Dobrocia.

 

 

2002

 

 

Odejście na emeryturę p. Barbary Barańskiej, pełniącej funkcję higienistki szkolnej oraz nauczycieli: p. Andrzeja Grzyb, p. Kazimierza Wójcickiego i p. Andrzeja Grzebienia.

14 – 17.07.2002

 

 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu – Michał Futyma, uczeń klasy 2J technikum, zdobył mistrzostwo Polski w trójskoku i wicemistrzostwo w skoku w dal.

1.09.2002

 

 

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Powiatu, w związku z realizacją reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zmianami strukturalnymi.

Przeprowadzenie naboru do klas pierwszych szkół średnich – absolwentów 3 – letniego gimnazjum, którzy jako pierwsi przystąpią do tzw. Nowej Matury w 2005 roku.

10.09.2002

 

 

W Ogólnopolskim Konkursie CAD Stowarzyszenia ProFax, które odbyło się w Warszawie, uczniowie: Grzegorz Fuksa, Seweryn Kędroń, Przemysław Kukla zdobyli wyróżnienie w kategorii Nowoczesne technologie CAD w praktyce szkolnej, za pracę „Multimedialny poradnik do programu Inventor”.

W Ogólnopolskim Konkursie CAD Polskiego Stowarzyszenia oraz Firmy Unigrofix uczniowie Janusz Michalski, Jakub Skwara, Wojciech Popielarski zdobyli wyróżnienie za pracę - „Multimedialny zestaw ćwiczeń Solid Edge”.

Szkoła otrzymała za te osiągnięcia nagrodę – najnowsze oprogramowanie Solid Edg V12 Academik.

Opiekun p. Jan Ziobro.

 

 

 

11.10.2002

 

 

Uroczystość związana ze świętem KEN, z udziałem starosty Edwarda Olejko.

Oficjalne pożegnanie dyrektora Tadeusza Kenara, pełniącego swe obowiązki na stanowisku dyrektora od 1991 roku.

 

 

14.10.2002

 

 

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 objął
mgr inż. Krzysztof Futyma.

 

 

 

06.12.2002

 

 

III miejsce drużyny ZST w Finale Wojewódzkim Liceliadyw Unihokeju. Opiekun p. Jarosław Dulęba.

12.12.2002

 

 

ZS Nr 3 organizatorem Konferencji na temat „Szkolny Program Profilaktyki – poszukiwanie najefektywniejszych działań”, w której wzięli udział nauczyciele , pedagodzy i dyrektorzy szkół powiatu sanockiego.

25 – 26.01.2003

 

 

W Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie – Michał Futyma, uczeń klasy 3J technikum, zdobył II miejsce w trójskoku.

2003

 

 

Michał Futyma w gronie Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Sanoka, IX Plebiscytu.

10.02.2003

 

 

Ostatnie pożegnanie ś.p. Mariana Kowalewicza, byłego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych przy SFA w 1987 – 1991.

20.03.2003

 

 

Uczniowie klasy 4 J technikum Michał Drozdowski i Sylwester Siuta oraz Marcin Orzechowski z klasy 4 E liceum pracujący pod opieką p. Doroty Suchaniak zostali wyróżnieni na XVIIIOgólnopolskim Konkursie z Fizyki Cząstek Elementarnych im. prof. Grzegorza Białkowskiego.

17.05.2003

 

 

Rafał Kisiel, uczeń klasy 5S technikum – szósty w kraju w Finale Olimpiady Techniki Samochodowej rozegranym w Sosnowcu.

Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

17.05.2003

 

 

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim OgólnopolskiegoTurnieju Motoryzacyjnego w Tarnobrzegu przez reprezentację w składzie: Łukasz Burnat, Tomasz Jedlicka, Marek Kocyłowski.

Opiekunowie: p. Bogusław Bałut, p. Józef Czapor i p. Jan Wroniak.

Końcowy rezultat – 11 miejsce w finale centralnym; Tarnobrzeg, 4.06.2003 r.

 

 

23.05.2003

 

 

Zajęcie II lokaty w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCKwojewództwa podkarpackiego przez szkolną drużynę prowadzoną przez p. Łukasza Kudlika.

19.11.2003

 

 

Spotkanie polonistów i młodzieży szkół średnich w ZS Nr 3 pod hasłem Pejzaż sanocki z kasztanami w tle...” poświęcone twórczości Mariana Pankowskiego.

Organizatorzy spotkania to nauczycielki: p. Ewa Rogozińska – Podstawska, p. Anna Adamiak i p. Iwona Szelest – Michniowska.

 

2003

 

 

Dwóch uczniów ZS Nr 3 w pierwszej dziesiątce X Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Sanoka w roku 2003:

Michał Futyma, uczeń klasy 4J technikum (lekkoatletyka) i Paweł Górniak, uczeń klasy 5K technikum (karate).

Zajęli kolejno 7 i 8 miejsce w Plebiscycie.

 

 

2003

 

 

Odejście na emeryturę dyrektora szkoły p. Tadeusza Kenara, kierownika warsztatów szkolnych p. Krzysztofa Mądrego oraz nauczycieli p. Mariana Dżonia i p. Edwarda Buczka.

22 – 26.03.2004

Giełda sanockich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Zespołu Szkół Nr 3.

Maj 2004

 

 

Zdobycie czterech czołowych lokat, w dwóch kategoriach wojewódzkiego finału Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

W kategorii użyteczna praca dyplomowa:

I miejsce – Sebastian Marszałek i Marcin Kozioł (klasa 5K) za pracę „Konstruktor 2004”.

II miejsce – Przemysław Łapa, Maciej Wdowiak, Paweł Izdebski (kl.5K) za pracę pt. „Wirtualna szkoła”.

W kategorii pomoc dydaktyczna:

I miejsce – Grzegorz Dąbrowski i Grzegorz Lenkiewicz (kl.5J) za program „Multimedialny kurs programu Catia”.

III miejsce – Michał Drozdowski i Tomasz Florczak (kl.5J)

Za program „Multimedialny zestaw ćwiczeń do programu Edg CAM”.

Końcowy rezultat to dwa wyróżnienia w finale ogólnopolskim Turnieju Młodych Mistrzów Technikiw Warszawie prac: „Multimedialny kurs programu Catia” oraz „Konstruktor 2004”.

Opiekun p. Jan Ziobro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2004

 

 

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim OgólnopolskiegoTurnieju Motoryzacyjnego przez reprezentację w składzie: Łukasz Burnat, Tomasz Jedlicka, Marek Kocyłowski.

Zespół reprezentował Podkarpacie w finale centralnym. Końcowy rezultat - 12 miejsce.

Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

 

28.05.2004

 

 

Druga edycja „Pokazów z Fizyki”, z udziałem pracowników Politechniki Rzeszowskiej z Katedry Fizyki.

Główny organizator przedsięwzięcia – zastępca dyrektora szkoły p. Dorota Suchaniak.

 

24 – 26.06.2004

 

 

W Mistrzostwach Polski Juniorów w Białymstoku, Michał Futyma, uczeń klasy 4J technikum zdobył i miejsce w trójskoku.

2004

 

 

Odejście na emeryturę następujących pracowników szkoły:

p. Ewa Dżoń (nauczycielka matematyki), p. Anna Jakimiak (kierownik biblioteki szkolnej), p. Ewa Rogozińska – Podstawska i p. Marta Wania (nauczycielki języka polskiego) oraz p. Stanisław Gagatko (nauczyciel przedmiotów zawodowych).

 

1.10.2004

 

 

ZS Nr 3 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna powiatu sanockiego otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”,za udział w akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Główny koordynator akcji na terenie szkoły p. Iwona Szelest – Michniowska.

08.03.2005

Udział reprezentacji szkoły w pogrzebie ś.p. Zdzisława Beksińskiego, wybitnego malarza.

08.04.2005

Dzień pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II.

14.04.2005

 

 

Uczestnictwo młodzieży i nauczycieli szkoły w wielkim spotkaniu modlitewnym sanoczan, będącym uroczystością dziękczynną za Pontyfikat Ojca Świętego – Jana Pawła II.

Maj 2005

 

 

Przeprowadzenie po raz pierwszy Nowej Matury, do której przystąpili uczniowie klas liceum ogólnokształcącego : klasa 3 LA (wychowawca p. Barbara Kenar) i 3 LB (wychowawca p. Elwira Bonk) oraz liceum profilowanego: klasa 3 LE (wychowawca p. Ewelina Gacek) i 3 LM (wychowawca p. Mariola Kosturska).

13.05.2005

 

Zajęcie i miejsca w powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK przez szkolną drużynę prowadzoną przez p. Łukasza Kudlika.

Następnie zespół uplasował się na i miejscu w okręgu i reprezentował Podkarpacie w mistrzostwach centralnych uzyskując 9 lokatę (Bielsko - Biała 11.06.05).

 

28.05.2005

 

 

Zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego; Radymno 2005; reprezentacja w składzie: Maciej Putyra, Grzegorz Galant, Gerard Bednarczyk.

Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

11.06.2005

 

 

Zdobycie i miejsca przez drużynę ZS Nr 3 w XIII KrajowychMistrzostwach i Pomocy PCK na tzw. Stacji „Wypadek”.

22.06.2005

 

 

Uczniowie Krystian Kot i Tomasz Idec zajęli i miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Multimedialny z Fizyki, w kategorii prezentacja, za pracę multimedialną pt. „Fale elekrtomagnetyczne – zastosowanie w moim miejscu zamieszkania”.

Opiekun p. Arkadiusz Zulewski.

Konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Fizyczne w ramach Światowego Roku Fizyki 2005. Finał konkursu odbył się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

 

25 – 27.06.3005

 

 

Michał Futyma zajął 6 miejsce w trójskoku, w Mistrzostwach Polski Seniorów w Białej Podlaskiej.

14 – 17.07.2005

 

 

Michał Futyma uplasował się na 14 lokacie w trójskoku, w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Erfurcie.

29.08.2005

 

 

Michał Futyma zdobył 3 miejsce w trójskoku, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Krakowie.

02.11.2005

 

 

Jubileuszowe spotkanie z okazji 10 – lecia działalności szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi pod opieką p. Marioli Kosturskiej z udziałem gości honorowych: p. Marty Pióro – kierownika Punktu Krwiodawstwa i p. Jana Miśkowicza – wiceprezesa Zarządu Rejonowego PCK.

2006

 

 

Odejście na emeryturę p. Jana Wójcickiego, długoletniego nauczyciela wychowania fizycznego.

20 – 22.03.2006

Zespół Szkół Nr 3 po raz trzeci z rzędu gospodarzem Giełdy sanockich szkół ponadgimnazjalnych .

21.04.2006

 

 

ZS Nr 3 gospodarzem Konkursu Historycznego pt. „Moja Mała Ojczyzna – dzieje Sanoka i okolic”. Łącznie w konkursie wzięło udział 125 uczniów szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych powiatu sanockiego. Konkurs zorganizowały nauczycielki p. Joanna Skarbowska – Sówka i p. Katarzyna Wronkowicz – Rogos we współpracy z II LO i Gimnazjum Nr 2, pod patronatem Burmistrza oraz CDN w Sanoku.

Paweł Adamiak, uczeń klasy 2 LA ZS Nr 3 zajął III miejsce w konkursie.

 

20.05.2006

 

 

Zajęcie I miejsca w X Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego przez drużynę ZS Nr 3 w składzie: Gerard Bednarczyk, Krystian Malik, Andrzej Dobrowolski.

Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

9 – 11.06.2006

 

 

Reprezentacja ZS Nr 3 w składzie: Gerard Bednarczyk, Krystian Malik, Andrzej Dobrowolski uplasowała się na VII miejscu w Polsce, w przeprowadzonym w Lublinie, X Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

23.06.2006

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2005/2006.

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę p. Doroty Suchaniak, pracującej w szkole od 1976 roku, a przez dziewięć lat /1997 – 2006/ pełniącej funkcję wicedyrektora szkoły.

 

16.10.2006

 

 

Uczniowie klasy 3 LA – Monika Piecuch i Paweł Adamiak zajęli indywidualnie II i IV miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Wiedzy o ziemi sanockiej”. Konkurs zorganizowało II LO pod patronatem Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Opiekun – p. Katarzyna Wronkowicz – Rogos..

 

23 – 35.11.2006

 

 

Grzegorz Wołczański, z klasy Wiesława Brudka Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku, równocześnie uczeń klasy 1 LZ ZS Nr 3 - najlepszym klarnecistą na Międzynarodowym Konkursie Instrumenty Dęte w Jastrzębiu Zdroju.

2 – 3.03.2007

 

 

Drużyna ZS Nr 3 powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces, wygrywając II Halowy Turniej Piłki Nożnej „Belfer CUP 2007”.

Skład zwycięskiego zespołu nauczycieli: Jarosław Dulęba, Bronisław Wyczawski, Sebastian Stangierski, Antoni Sadleja, Hubert Mańko, Maciej Podstawski i Łukasz Matuszek.

 

10.03.2007

 

 

Łukasz Maślak, uczeń klasy 3 LM, zajął III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim z Języka Angielskiego za wiersz pt. „Magic Pencil”. Konkurs zorganizowało II LO.

Opiekun p. Monika Szamrej.

 

12.03.2007

 

 

Drużyna ZS Nr 3 w składzie: Anna Czubska, Łukasz Czopor, Kamil Kiszka /klasa 2 LA/ zajęła IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Grzegorz z Sanoka i jego czasy”.

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sanoka z okazji 600 – lecia urodzin Grzegorza z Sanoka.

 

Opiekun p. Katarzyna Wronkowicz – Rogos.

 

 

2 - 4.04.2007

Zespół Szkół Nr 3 organizatorem Giełdy sanockich szkół ponadgimnazjalnych .

14.04.2007

 

 

Jarosław Bober zajął II miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej.

Opiekun p. Anna Grzyb.

 

16 – 19.05.2007

 

 

Na VII Ogólnopolskim Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim, Grzegorz Wołczański /klasa 1LZ/ - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej zajął i miejsce w kategorii szkół średnich.

26.05.2007

 

 

Zajęcie I miejsca w XI Finale Wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjnego przez zespół w składzie: Krystian Malik, Damian Pańko i Andrzej Dobrowolski.

Następnie zespół uplasował się na X miejscu w kraju, w rozegranym w dniach 1 – 2.06.2007 r. Finale Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

 

Opiekun p. Bogusław Bałut.

 

 

05.06.2007

 

 

Filip Kupka, uczeń klasy 2 TE zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Znajomości Języka Niemieckiego na poziomie matury rozszerzonej.

Opiekun p. Urszula Woźniak.

 

22.06.2007

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007.

Pożegnanie następujących nauczycieli odchodzących na emeryturę:

 

Pani Barbara Kenar – nauczycielka języka polskiego, pracująca w szkole od 1968 roku;

 

Pan Zygmunt Futyma- nauczyciel wychowania fizycznego, zatrudniony w szkole od 1983 roku.

 

 

 

29.02 – 1.03.2008

 

 

Drużyna ZS Nr 3 po raz trzeci wygrała III Halowy Turniej Piłki Nożnej „Belfer CUP 2007” o Puchar Starosty Sanockiego i Wójta Gminy Sanok.

31.03 - 02.04.2008

 

 

Zespół Szkół Nr 3 po raz piąty gospodarzem Giełdy sanockich szkół ponadgimnazjalnych .

17.11.2008

 

 

Uczeń Marcin Cupak /klasa 3 TE/ zdobył wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Wiedzy o ziemi sanockiej”. Konkurs zorganizowało II LO pod patronatem Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Opiekun – p. Katarzyna Wronkowicz – Rogos..

 

03.12.2008

 

 

Zespół Szkół Nr 3 organizatorem IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS.

Mateusz Sokołowski /klasa I LZ/ zajął I miejsce w konkursie.

 

Opiekun p. Magdalena Brajta.

 

 

24 – 25.02.2009

 

 

Zajęcie V miejsca w II Podkarpackim Konkursie „WitrynaInternetowa Mojej Szkoły” zorganizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Naucz. w Rzeszowie, Międzynarodowe Targi Rzeszowskie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w ramach IV Podkarpackich Targów Edukacyjnych.

27 – 28.02.2009r.

 

 

Reprezentacja nauczycieli ZS nr 3 zajęła pierwsze miejsce
w IV Turnieju Piłki Nożnej Halowej „BELFER – CUP” 2009o Puchar Wójta Gminy Sanok i Starosty Powiatu Sanockiego. Skład drużyny: Łukasz Matuszek, Antoni Sadleja, Jacek Dobosz, Hubert Mańko, Damian Dziewiński, Marcin Stanek, Maciej Podstawski, Roman Rymar, Sebastian Stangierski oraz kapitan Jarosław Dulęba.

09.03.2009

 

 

Rafał Bartkowski /klasa II TI/ zajął I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim poezji śpiewanej „Poezja jest wieczną wiosną”, w kategorii recytacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Recytował wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Wyprzedaż poezji”.
Opiekun p. Dorota Piejko.

26.03.2009

 

Reprezentacja ZS Nr 3 zajęła III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Skład zespołu: Piotr Drozd, Piotr Wołczański, Mateusz Pisula, Maciej Maliwiecki.

06.04 – 08.04.2009

Giełda sanockich szkół ponadgimnazjalnych w ZS NR 3.

20.04.2009

 

 

Piotr Darosz /klasa 3 TK/ - zajął czwarte miejsce w VII edycji konkursu o tytuł „Sanockiego Mistrza Ortografii”.

Opiekun p. Edyta Kulawiak – Roman.

25.04.2009

 

BELFER SWIM – 2009. w ramach zawodów nauczycieli w pływaniu na basenie MOSiR odbyły się 4 konkurencje dla kobiet i mężczyzn oraz sztafeta. Reprezentacja naszej szkoły odniosła ogromny sukces. Nasi nauczyciele zdobyli pięć złotych medali i cztery srebrne. Szkołę reprezentowali: Hawryłko Ewa, Sadleja Antoni, Łogożny Łukasz i Dobosz Jacek.

29.05.2009

 

 

Szkolna gazetka "Bez tytułu" zdobyła wyróżnienie w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym przez Pedagogiczna Bibliotekę w Rzeszowie, Filię w Leżajsku. Gazetka redagowana pod kierunkiem p. Edyty Kulawiak – Roman i p. Doroty Piejko.

03 – 05.06.2009

 

XIII finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego TurniejuMotoryzacyjnego, pod patronatem: Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Ministerstwa Infrastruktury.

Drużyna ZS Nr 3 w składzie: Damian Pszonka, Waldemar Nagórny, Dawid Dziadosz wywalczyła IV miejsce, drużynowo – najwyższe w historii sześciu startów reprezentacji szkoły w finale centralnym - otrzymując puchar Ministra Infrastruktury.

Drużyna wcześniej zajęła kolejno : i miejsce w etapie powiatowym /16.04.09/ i I miejsce w etapie wojewódzkim /16.05.09/.

Opiekunem drużyny, podobnie jak w latach poprzednich był wicedyrektor
ZS Nr 3 Bogusław Bałut.

 

23.09.2009

 

„Pokazy z Fizyki” w ZS NR 3 w ramach programu FENIKS. Program FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu rzeszowskiego.

Koordynator przedsięwzięcia p. Agnieszka Pietrycka.

 

07 – 08.12.2009

 

 

W zawodach Półfinału Wojewódzkiego w unihokeju chłopców drużyna ZS NR 3 uplasowała się na I miejscu, zdobywając tym samym awans do Finału Wojewódzkiego.

Opiekun p. Jarosław Dulęba.

 

15.12.2009

 

 

Uczeń klasy IV TS Przemysław Dawid zajął II miejsce w szóstej edycji międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Wiedzy o ziemi sanockiej”.

Marcin Cupak (klasa 3TE) powtórzył swój ubiegłoroczny sukces zdobywając wyróżnienie. W w/w konkursie wyróżnienie otrzymał również Rafał Bartkowski (klasa 3TI). Konkurs zorganizowało II LO pod patronatem Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Opiekun – p. Katarzyna Wronkowicz-Rogos

 

02.02.2010

 

 

Na terenie ZS Nr 3 odbył się Finał Wojewódzki Unihokeja chłopców.
Szkolna drużyna zajęła IV miejsce.
Opiekun p. Jarosław Dulęba

10/11.03.2010

 

 

Mateusz Heliński ( klasa 2 TK) zajął III miejsce Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.
Konkurs zorganizowany przez Państwową Szkołę Zawodową w Sanoku.

Opiekun – p. Edyta Kulawiak – Roman.

 

29.03 - 31.03.2010

 

 

XXI Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych na terenie ZS Nr 3.

Trzecioklasiści z  24 gimnazjów zapoznali się z ofertą szkół średnich.

 

Kwiecień 2010

 

 

 

 

 

 

Sukcesy w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym poświęconym tematyce katyńskiej.  W I kategorii:  prace plastyczne młodzieży sanockich szkół średnich pt. „Polska Golgota Wschodu”, reprezentacja ZS Nr 3 uzyskała wyróżnienie. 
Skład drużyny: Kotlarz Monika, Barańska Marzena i Baraniewicz Katarzyna ( klasa 2 LZ ). 
W II kategorii: wydanie jednodniówki (gazety) o tematyce „Martyrologia Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej”, szkolna reprezentacja zajęła II miejsce.
Skład drużyny: Aleksandra Cybulska, Natalia Majko, Grzegorz Biel, Eryk Klimkowski i Damian Kozimor  ( klasa 1 TK )

Organizator konkursu -Starostwo Powiatowe.
Opiekunowie – p. Joanna Skarbowska- Sówka i p. Monika Fundanicz.

 

22.04.2010

 

 

I miejsce ekipy z ZS nr 3 w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem został Waldemar Nagórny, II miejsce Damian Pszonka, III miejsce Dawid Dziadosz - wszyscy z ZS  Nr 3.
Laureaci wygrali nagrody oraz uzyskali awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie dnia15 maja 2010 r. w Krośnie. Turniej został zorganizowany przez Policję oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Skład drużyny: Damian Pszonka  ( klasa 4TS ) ,Waldemar Nagórny
( klasa 4 TS ), Dawid Dziadosz ( klasa 3TS ).
Opiekun -  wicedyrektor ZS Nr 3  Bogusław Bałut.

07.05.2010

 

 

Ostatnie pożegnanie zmarłego dnia 2 maja 2010 roku 
ś.p. Włodzimierza Fedoryszaka, długoletniego nauczyciela fizyki w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku /Zespole Szkół Technicznych/

 

8.05.2010

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku, jako jedyny zespół z powiatu sanockiego, brali udział w XXXIII edycji  rejonowych zawodów sportowo - obronnych "Sprawni jak żołnierze".
Tegoroczne konkurencje: sprawnościowy tor przeszkód, strzelanie, pierwsza pomoc, rzut granatem, biegi na orientację.
Zespół w składzie: Michał Biłas, Radosław Grządziel, Wojciech Kuzicki, zajął IV miejsce.
Opiekun pan Łukasz Kudlik.

 

11.05.2010

 

 

 

Uczniowie  Dariusz Słowiak i Damian Wójcik z klasy 2TB ZS Nr 3  zajęli indywidualnie I i II miejsce  w Międzyszkolnym konkursie wiedzy o teatrze.

Organizator konkursu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Sanoku.
Opiekun pani Ewelina Dąbrowska.

 

 

15.05.2010

 

 

 

II miejsce drużyny ZS Nr3 w finale wojewódzkim
XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Drużyna zdobyła puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, ustępując nieznacznie ZSP Nr 3 w Krośnie. Bardzo dobrze nasza drużyna wypadła w konkurencji Obsługa motoroweru (2 miejsce) oraz w konkurencji Pierwsza Pomoc (3 miejsce). Konkurencję  sprawnościowej jazdy samochodem z talerzem Stuart`a wygrał Damian Pszonka,  pokazując doskonałą wręcz technikę kierowania. Damian otrzymał specjalny puchar ufundowany przez Prezesa Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie.

Współorganizatorami turnieju byli: Polski Związek Motorowy w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,  WORD Krosno, Word Rzeszów.
Drużyna wystąpiła w tym samym składzie (Damian Pszonka, Waldemar Nagórny, Dawid Dziadosz ), który w zeszłym roku wywalczył  IV miejsce drużynowo w Polsce. Opiekunem drużyny podobnie jak w latach poprzednich był wicedyrektor ZS Nr 3  Bogusław Bałut.

 

17.05.2010

 

 

Reprezentacja ZS Nr3 zajęła IV miejsce w konkursie geograficznym dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „UNIA EUROPEJSKA bez tajemnic”. Skład: Mirosław Jagodziński (kl. 2TM), Marcin Biodrowicz (kl. 2TI) i Michał Jadczyszyn (kl. 2TI) zajęli IV miejsce.
Opiekun  pani Ewa Hawryłko.

 

21 – 23.05.2010

 

 

 

Grupa ekologiczna ZS nr 3 zajęła II miejsce w Ogólnopolskiej Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek” oraz IV miejsce za najciekawszy meldunek z realizacji zadania.

Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „ Woda źródło życia”.

Zespół uczennic z klasy  2 LZ podczas XIII zlotu grup ekologicznych 
w Myczkowcach zaprezentował sposób realizacji przeprowadzonych działań.

Skład zespołu: Kotlarz Monika, Baraniewicz Katarzyna, Barańska Marzena, Mosior Sylwia, Biega Justyna, Klojzy Katarzyna, Pado Anna, Konopka Anna, Rogowska Justyna, Kuźma Sylwia, Kucharska Katarzyna.  podczas XIII zlotu grup ekologicznych.

Opiekun pani Iwona Brząska.


 Opracowanie: Katarzyna Wronkowicz - Rogos

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK