Był to trzeci rok funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku. W Zespole uczyło się 836 uczniów w 30 oddziałach. 146 uczniów w Technikum na podbu-dowie szkoły podstawowej. 81 uczniów w Technikum 3-letnim. 182 uczniów w Technikum dla dorosłych (wieczorowe). 427 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Zatrudniono nowych nauczycieli na pełnych etatach:

 • mgr Annę Dybaś - polonistkę,
 • mgr Marka Stawarczyka - nauczyciela matematyki i elementów informatyki,
 • mgr inż. Bronisława Stacha - nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Ponadto nauczycielami etatowymi byli:

 • Barbara Kenar - j. polski,
 • Ewa Rogozińska - j. polski,
 • Marta Wania - j. polski,
 • Barbara Ciomcia - j. obce,
 • Elżbieta Sawczak - j. obce,
 • Elżbieta Sołtysik - historia, geografia, ochrona środowiska,
 • Kamil Rachwał - historia, Wiedza o Społeczeństwie, ekonomika, przedsiębiorstwo,
 • Ewa Dżoń - matematyka,
 • Jolanta Kosztołowicz - matematyka,
 • Mariola Kosturska - chemia, fizyka, ochrona środowiska,
 • Zygmunt Futyma - przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne,
 • Jan Wójcicki - wychowanie fizyczne,
 • Zbigniew Słuszkiewicz - wychowanie fizyczne,
 • Włodzimierz Fedoryszak - fizyka, elektrotechnika,
 • Roman Rymar - rysunek zawodowy.

Nauczycielami przedmiotów zawodowych byli:

 • Zdzisław Dobroć,
 • Kazimierz Wójcicki,
 • Józef Czapor,
 • Krzysztof Futyma

Na "części etatu" uczyli:

 • Marek Badecki,
 • Zbigniew Bogaszczewicz,
 • Marian Drwięga,
 • Janusz Kikta,
 • Jerzy Lech,
 • Jan Skarbowski,
 • Dorota Suchaniak,
 • Krystyna Witowicz,
 • Paweł Witowicz.

Bibliotekę prowadziła:

 • Irena Nahurska.

Religii uczyli:

 • ks. Kazimierz Pszon,
 • ks. Edward Grabarz,
 • ks. Jan Grzywacz.

Nad zdrowiem uczniów czuwała pielęgniarka szkolna Barbara Barańska.
Kadra pracująca na warsztatach szkolnych:

 • Zbigniew Bogaczewicz - kierownik,
 • Wincenty Rysz - z-ca kierownika,
 • Teresa Turek - rozdzielnia robót,
 • Małgorzata Jakubowska - księgowa.

Instruktorami praktycznymi nauki zawodu byli:

 • Edward Buczek,
 • Stanisław Ggatko,
 • Józef Lubecki,
 • Andrzej Grzebień,
 • Tadeusz Chutkowski,
 • Piotr Przystasz,
 • Tadeusz Grela,
 • Mariusz Bąk,
 • Józef Fedak,
 • Longin Knurek,
 • Edward Wydrzyński,
 • Ryszard Wydrzyński,
 • Jan Kostka,
 • Bolesław Wójcik,
 • Kazimierz Mrugała,
 • Bolesław Bałut,
 • Jan Wroniak,
 • Tadeusz Wolski,
 • Marian Dżoń,
 • Andrzej Grzyb,
 • Marian Kiszka,
 • Stanisław Chęć,
 • Marian Podulka,
 • Antoni Bryndza,
 • Mariusz Mielnik,
 • Danuta Florian - wypożyczalnia narzędzi.

Funkcję szkolnego inspektora BHP pełnił Jan Być.
Pracownikami administracji szkolnej byli:

 • Lucyna Sternik - sekretarka,
 • Barbara Tutak - główna księgowa szkoły,
 • Krystyna Kamińska - księgowa,
 • Janina Doskowska - kierownik administracyjny,
 • Janusz Gawlewicz - referent d/s administracji,

Nad "zabezpieczeniem mienia" szkoły czuwali portierzy (woźni):

 • Bolesław Lenart,
 • Mieczysław Szajna,
 • Stanisław Baran,
 • Kazimierz Bąk,
 • Feliks Walko (zmarł).

Nad całością pracy ZST czuwała dyrekcja szkoły w składzie:

 • mgr Tadeusz Kenar,
 • mgr Jerzy Lubas - z-ca,
 • mgr inż. Zbigniew Pospolitak - z-ca.


Staraniem Dyrekcji Szkoły dość znacznie wzbogaciła się baza materialna. Otrzymaliśmy od CODN zestaw oprogramowania komputerowego AUTO CAD 11 o wartości 7 tys. marek. Od ministra Ministerstwa Edukacji - 3 zestawy mikrokomputerowe IBM z drukarką oraz opro-gramowanie INKAD - wartości około 60 mln zł. i stymulatory CNC za około 700 mln zł.
Uzyskanie tak cennych pomocy było efektem wielu starań oraz obecności szkoły na Giełdzie Materiałów Dydaktycznych.

II Giełda Materiałów Dydaktycznych 28 - 30.X Warszawa
Stoisko ZST Sanok prezentują (od lewej): Zdzisław Dobroć, Tadeusz Kenar, Bronisław Stach. Interesowano się szczególnie patentem inż. Dobrocia.
W zakresie bazy dydaktycznej wdrożono program "Przedsiębiorczość" Fundacji Stefana Ba-torego. Byliśmy jedną z 60 szkół w Polsce zakwalifikowanych przez tę fundację. Egzaminy końcowe z przygotowania zawodowego zdało 193 uczniów i słuchaczy szkoły wieczorowej. 67 uczniów Technikum otrzymało tytuł technik - mechanik. 126 uczniów szkoły zawodowej uzyskało tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach: tokarz (15), frezer (13), ślusarz - mechanik (28), elektromechanik maszyn i aparatów (14), elektromechanik pojazdów samo-chodowych (12), mechanik pojazdów samochodowych (24), ślusarz - spawacz (20). Prace dyplomowe uczniów i słuchaczy prezentowane były na wojewódzkim Turnieju Młodych Mi-strzów Techniki, gdzie w kategorii pomysłu technicznego przyznano:

 • III miejsce pracy "Uniwersalna obrabiarka do obróbki drewna" prowadzona przez Z. Dobro-cia
 • wyróżnienie dla pracy "Model testera egzaminacyjnego" wykonana przez M. Czarniec-kiego i S. Faciszewskiego.

Warsztaty Szkolne pracował w trudnych warunkach, ale mimo to w ciągu roku wykonano 271 zleceń usługowych dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, 50 zleceń produkcyjnych dla Au-tosanu SA. Wśród kadry pracowników Warsztatu na szczególne wyróżnienie zasługują:

 • Jan Wroniak
 • Mariusz Bąk
 • Tadeusz Chutkowski
 • Edward Wydrzyński
 • Marian Kiszka


Fragment prac na terenie warsztatowym.

Bal studniówkowy klasy 3T3 22.01.1994
Na pierwszym planie Dyrektorzy z Małżonkami, obok Ewa Dżon - wychowawca klasy.Biedni nauczyciele! Teraz zostaną ODPYTANI! (Bogdan) Roman Zapotoczny zadaje podchwytliwe pytania p. Joli Kosztołowicz, p. Marioli Kosturskiej, p. Barbarze Ciomci.

Klasa 3 Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zawodowej z opiekunką mgr Ewą Dżoń.
Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 28 uczniów - wszyscy zdali! Klasa ta zasługuje na uwagę, gdyż kilkunastu z nich przysporzyło szkole chwały. I tak:

 • Piotr Marcinik - w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej w Sieradzu uzyskał jedno z pięciu wyróżnień. Przez 6 lat, jeszcze w szkole zawodowej, aktywnie uczest-niczył w Kółku Recytatorskim i odnosił wielokrotne sukcesy w konkursach recytatorskich. Nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce.
 • Roman Zapotoczny - aktywnie pracował w Samorządzie Szkolnym, był członkiem Rady Szkoły, uzyskał wyróżnienie na okręgowej Olimpiadzie Wos w pionie szkół średnich. Nagro-dzony za bardzo dobre wyniki w nauce.
 • Andrzej Solon - osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i frekwencję. Wyróżniony na okrę-gowej Olimpiadzie Wiedzy o społeczeństwie.
 • Zbigniew Kindlarski - bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie pracował w kole Młodych Mistrzów Techniki. Laureat wojewódzkiego konkursu BHP.
 • Krzysztof Kamiński - w konkursowej jeździe samochodem na mistrzostwach okręgu w Ustrzykach Dolnych został wicemistrzem i uzyskał licencję kierowcy sportowego.
 • Marek Śmiertka - członek Zespołu Artystycznego (gitarzysta i wokalista). Zespół nie tylko był oprawą uroczystości szkolnych, ale działał także w środowisku sanockim.
 • Stanisław Faciszewski, Marek Czerniewicz - autorzy wykonanej pracy dyplomowej "Model testera egzaminacyjnego", wyróżnionej na wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Tech-niki.
 • Piotr Niecko, Mariusz Piejko - bardzo dobre wyniki w nauce.
 • Piotr Kiczorowski, Maciej Noworol, Dariusz Wieszczek - honorowi dawcy krwi.

Bardzo aktywnie i owocnie działały w roku szkolnym szkolne koła zainteresowań. Oto nie-które z nich:

 • Koło Miłośników Kultury : Brało w wystawach malarstwa artystów Wilka i Chwastowskiego, rysunku satyrycznego A. Mleczki, tkaniny artystycznej A. Kobeli. Uczestniczyło w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych, zorganizowało konkurs ortograficzny na szczeblu szkoły, prezentowało uczniów hobbystów, prowadziło w swym gronie dyskusje na tematy wydarzeń kulturalnych itp. Koło prowadzi własną kronikę a opiekunem koła była mgr Marta Wania, polonistka.
 • Koło Recytatorskie : Członkowie koła bali udział w IV Dniach Muzyki Wokalnej imienia Adama Didura. Kilku uczniów uczestniczyło w tygodniowym warsztacie recytatorsko - muzycznym. Wszyscy członkowie brali udział w przesłuchaniach XXXIX Konkursu Recytatorskiego. Wyróżniający się członkowie: Piotr Marcinik i Beata Wermińska. Opiekunem koła była mgr Barbara Kenar, polonistka.
 • Koło Plastyczne : Członkowie koła wykonywali 7 prac w ołówku, 11 prac węglem, 12 akwareli, 3 farbą olejną. Prace prezentowane są w szkole w wyznaczonym dla tego koła miejscu. Na szczególną uwagę zasługują prace Marka Fabiana. Na ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Religijnej w Sieradzu zdobył I miejsce za obraz "Brama". W pracy koła ma uwagę zasługują także obrazy Jacka Wojtaszaka i A.Szyrylaka. Opiekunem koła była mgr Dorota Suchaniak, nauczyciel fizyki.
 • Koło Komputerowe : Umiejętności zdobyte przez uczniów (podstawy obsługi komputera IBM - PC, programy gra-ficzne, gry i zabawy) były widoczne w trakcie tworzenia prac dyplomowych uczniów techni-kum. W pracy koła wyróżnili się Maciej Michałkiewicz, Tomasz Krowiak, Jan Kopczak, Ja-cek Wojtaszek. Opiekunowie koła to mgr inż. Krzysztof Futyma i mgr inż. Marek Stawarczyk.
 • Koło strzeleckie : Zajęcia koła odbywały się wiosną i jesienią w Olchowcach, zimą w hali gimnastycznej ZST w zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka z okazji Dnia Niepodległości. Na strzeblu wo-jewódzkim uczestniczono w zawodach o "Srebrny Muszkiet" gdzie zajęła 7 miejsce. W za-wodach startowało 76 uczestników w 19 drużynach. Uczeń technikum Marek Trybała zajął 12 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Pozostali uczestnicy to Paweł Szewczyk, Grzegorz Do-skowski, (Wiesław) Kurnik Wojciech. Opiekunem koła był mgr Roman Rymar.
 • Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze : Członkowie koła aktywnie organizowali i zapewniali obsługę sędziowską na wielu imprezach organizowanych przez PTTK i harcerzy. W pracy koła wyróżnili się Bartek Podkalicki, Darek Carkowski, Robert Bagan i Wojciech Bagan. Opiekunem koła był mgr inż. Krzysztof Futyma. Uczniowie wzięli udział w następujących imprezach:
  • wrzesień - rajd po Ziemi Sanockiej,
  • październik - wycieczka w Tatry organizowana przez PTTK,
  • listopad - jesienne biegi na orientację,
  • styczeń - zimowe biegi na orientację,
  • maj - wojewódzkie biegi na orientację w Krośnie,
  • czerwiec - organizacja i udział w biegach na orientację dla szkół średnich i podstawowych.

Szkolna drużyna w otwartych mistrzostwach w marszach na orientację zajęła III miejsce. Wy-różnili się D. Carkowski, R. Bagan, B. Podkalicki. Szkolne Koło PTTK służyło radą i pomocą w organizowaniu wycieczek krajoznawczych. Jedną z nich była wycieczka klasy 2bT5 w Ta-try na początku października 1993 roku.

Cała grupa klasy pod "Organami Hasiora" z wychowawczynią Barbarą Kenar i opiekunem Ewą Dżoń.

Nad Morskim Okiem - dotarli bardzo zmęczeni.

Dwa żywioły - górski potok i młodość!


 • Szkolne koło PCK : Działalność koła to przede wszystkim propagowanie honorowego krwiodawstwa i udział w akcjach charytatywnych:
  • zbiórka 400 tys. zł i przekazanie tej kwoty na konto fundacji "Wszystko dla dzieci",
  • rozprowadzenie cegiełek na rzecz pomocy dla Domów Pomocy Społecznej,
  • udział w kweście w ramach Tygodnia PCK.

Członkowie koła zajęli indywidualnie II i IV miejsce w konkursie organizowanym przez sa-nocki Sanepid z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania AIDS. W konkursie wyróżnili się R. Niemiec, J. Wojtaszak. Opiekunem Koła była - mgr Mariola Kosturska, chemik.

Spośród innych kół zainteresowań ożywioną działalność na terenie szkoły prowadziło Koło Szachowe - opiekun mgr Kamil Rachwał, Koło języka angielskiego - opiekun mgr Barbara Ciomcia, Koło matematyczne - opiekun mgr Jola Kosztołowicz.Z innych osiągnięć uczniów szkoły należy odnotować udział w konkursie "Historia i kultura Żydów w Polsce". Uczniowie klasy 2aT5: Tomasz Rozum i Marek Stabryła oraz 2bT5: Ma-ciej Szwarc i Krzysztof Szul zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego. Marek Stabryła zajął 5 miejsce na 18 uczestników z liceum. Podkreślić należy sukces ucznia, który reprezen-tował jedyną szkołę techniczną o zawężonym programie nauczania historii. Do konkursu uczniów przygotowywała mgr Elżbieta Sołtysik.

Podczas wojewódzkich eliminacji konkursu Wiedzy o filmie Maciej Szwarc i Łukasz Szcze-pański z 2bT5 zajęli III miejsce. I miejsce Macieja Michłkiewicza z 2T3 w wojewódzkim Konkursie Astronomicznym.

Sukcesy sportowe szkoły:

 • Daniel Lenius uczeń 2c zdobył tytuł Mistrza Świata w wyciskaniu sztangi w leżeniu na ła-weczce,
 • Tomasz Rysz uczeń 3g, zawodnik I ligowej SKT, został powołany do reprezentacji na mi-strzostwa świata w hokeju na lodzie,
 • I miejsce w rozgrywkach szkół średnich Sanoka w piłce koszykowej,
 • I miejsce w finale wojewódzkim szkół średnich w piłce koszykowej,
 • IV miejsce w "Gimnazjadzie" makroregionu Małopolska w Tarnowie,
 • I miejsce w III Turnieju o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych,


"Tygodnik Sanocki" 17.06.1994 rok.


 • I miejsce w miejskich zawodach halowych w piłce nożnej,
 • I miejsce w wojewódzkich zawodach halowych w piłce nożnej,
 • I miejsce w zawodach miejskich szkół średnich w piłce ręcznej,
 • II miejsce w zawodach wojewódzkich w piłce ręcznej,
  Drużyny piłki nożnej i piłki ręcznej przygotowywał mgr Zbigniew Słuszkiewicz.
 • I miejsce w zawodach miejskich i rejonowych w piłce siatkowej,
 • III miejsce w zawodach makroregionu w piłce siatkowej,
  Drużynę prowadził mgr Jan Wójcicki.
 • II miejsce Koła Sportów Obronnych w wojewódzkich zawodach "Sprawni jak żołnierze". Koło prowadził mgr Zygmunt Futyma. Wyróżniony Grzegorz Kosar 2g.

Ważnym wydarzeniem w życiu sportowym szkoły było powstanie drużyny koszykówki Dapper Sanok.
Donosiła o tym prasa sportowa:

"Podkarpacie"

"Tygodnik Sanocki" 17.06.1994 rok

"Nowiny" - "Tempo"
24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w czasie, którego Dyrekcja Szkoły podsumowała osiągnięcia i dokonania Szkoły i Uczniów w mijającym roku szkolnym. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Najlepszymi uczniami w roku szkolnym 1993/94 byli:

Zasadnioca Szkoła Zawodowa:

 • Wojciech Bagan 1a
 • Marcin Rysz 1c
 • Tomasz Ostrowski 1d
 • Szczepan Semenowicz 1d
 • Mariusz Sumara 1e
 • Grzegorz Buczek 1g
 • Dariusz Bury 2a
 • Grzegorz Kucharski 2a
 • Andrzej Błaczczak 2a
 • Dariusz Pocałuń 2b
 • Rafał Pelczarski 2c
 • Mariusz Zięba 2c
 • Mariusz Hadam 2d
 • Marek Jagniszczak 2e
 • Sebastian Szarek 2e
 • Marek Piegdoń 2g
 • Waldemar Psujek 3a
 • Grzegorz Jedynak 3a
 • Krzysztof Niemiec 3c
 • Tomasz Krowiak 3d
 • Łukasz Futyma 3e
 • Marek Korcaba 3g

Tytuł mistrza w zawodzie otrzymali :

 • tokarz - Grzegorz Jednak 3a
 • frezer - Waldemar Psujek 3a
 • ślusarz mechanik - Kryszatof Niemiec 3c
 • eletromechnik maszyn i aparatów - Zbigniew Szałajko 3d
 • ślusarz - spawacz - Łukasz Futyma,
 • mechanik pojazdów samochodowych - Dariusz Bednarczyk 3g

Technikum 5 - letnie:

 • Robert Pater 1a
 • Jarosław Adamski
 • Halina Jagniszczak 1a
 • Daniel Bar
 • Agnieszka Młynarska
 • Tomasz Kurek 1b
 • Grzegorz Doskowski 2a
 • Robert Zieliński 2a
 • Paweł Szewczyk 2a
 • Wojciech Lutomirski 3a
 • Wojciech Machowski 3a

Technikum 3 - letnie:

 • Paweł Rysz 1T3
 • Maciej Michałkiewicz 1T3

Technikum dla Dorosłych:

 • Krzysztof Kramarz 1a
 • Robert Szul 1c
 • Grzegorz Bar 1c

Promocję do klasy następnej uzyskało 755 uczniów (w czasie roku ubyło 65 uczniów). Średnia ocen :

 • ZSZ - 3,36
 • - TM3 - 3,68
 • - TM5 - 3,79
 • - średnia frekwencja 92,38%

Nagrody książkowe za działalność sportową otrzymali:

 • Tomasz Rysz 3g
 • Grzegorz Wolanin 3a
 • Daniel Lenius 2c
 • Grzegorz Kosar 2g
 • Dariusz Starejki 3g
 • Krzysztof Owsiany 3d
 • Marek Śliwiak 3a
 • Maciej Niemczyk 3d
 • Piotr Graboń 3aT5
 • Paweł Szczepański 3a
 • Rafał Niemczyk 3a
 • Daniel Pitrus 3aT5
 • Daniel Wójcik 3aT5
 • Krzysztof Stojowski 2aT5
 • Łukasz Wojnicki 2aT5

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pożegnaliśmy długoletniego pracownika byłej Szkoły Przyzakładowej, Zespołu Szkół Zawodowych SFA i Zespołu Szkół Technicz-nych Irenę Nahurską twórcę wspaniałego księgozbioru szkolnej biblioteki, długoletniego opiekuna Zespołu Wokalno-Muzycznego, przyjaciela młodzieży i wspaniałą koleżankę. Irena Nahurska odeszła na emeryturę.
Program artystyczny uroczystości przygotował Zdzisław Dobroć z klasą 3aT5.

Po zakończonej uroczystości Grono Pedagogiczne szkoły i warsztatów oraz pracownicy ad-ministracji wzięli udział we wspólnym ognisku, gdzie bawiono się znakomicie a "specjali-stów dla pokrzepienia ducha i ciała nie zabrakło", na co wskazują poniższe zdjęcia wykonane przez Jana Wójcickiego, solenizanta. Solenizantów w tym dniu było więcej, więc życzeniom i uściskom nie było końca. Pogoda była znakomita, a my wszyscy czuliśmy się jak w jednej, kochającej się rodzinie.

Kiełbasa z grila bardzo nam smakowała...

Pozdrowienie i pożegnanie od Anny Dybaś, która po rocznej pracy w naszym gronie wyjechała do Krakowa.

Lucyna Sternik (z prawej) z Barbarą Ciomcią.


Opracowała Elżbieta Sołtysik.