Od lewej J. Lubas, T. Kenar, J. Skarbowski, M. Kowalewicz, ks. K. Płomka, J. Kołodziejczyk.


Uroczystre rozpoczęcia roku szkolnego 1990/91 w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych SFA z udziałem przedstawicieli zakładu, rodziców, nauczycieli i licznie zgromadzonej młodzieży. Po wysłuchaniu przemówienia radiowego ministra Henryka Samsonowicza, dyrektor szkoły mgr inż. Marian Kowalewicz przedstawił organizację szkoły i kierunki szkolenia. Zespół Szkół Zawodowych SFA liczy 30 oddziałów: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 23 oddziały (6 klas pierwszych, 9 drugich i 8 trzecich) - 594 uczniów. Technikum Mechaniczne (dzienne) na podbudowie szkoły zasadniczej (trzy oddziały) - obróbka skrawaniem 94 uczniów. Technikum Mechaniczne (wieczorowe) o specjalnościach obróbka skrawaniem, spawalnictwo i obróbka plastyczna (3 oddziały) - 90 słuchaczy. Łącznie szkoła liczy 770 uczniów.
Grono pedagogiczne:

 • mgr inż. Marian Kowalewicz - dyrektor szkoły
 • mgr Tadeusz Kenar - zastępca dyrektora
 • mgr Jerzy Lubas - zastępca dyrektora
 • mgr Barbara ciomcia
 • mgr inż. Józef Czapor
 • mgr Zdzisław Dobroć
 • mgr Ewa Dżoń
 • mgr Włodzimierz Fedoryszak
 • mgr Zygmunt Futyma
 • mgr Barbara Kenar
 • mgr Jolanta Kosztołowicz
 • mgr Mariola Kosturska
 • Irena Nahurska
 • mgr Zbigniew Pospolitak
 • mgr Kamil Rachwał
 • mgr Roman Rymar
 • mgr Ewa Rogozińska
 • mgr Danuta Sawczak
 • mgr Zbigniew Słuszkiewicz
 • mgr Elżbieta Sołtysik
 • mgr Marta Wania
 • mgr Jan Wójcicki
 • mgr inż Kazimierz Wójcicki
 • mgr Dorota Suchaniak
 • mgr Ryszard Czubski

Nauczyciele dochodzący:

 • mgr Bożena Barczyk
 • mgr inż. Marian Drwięga
 • mgr inż. Jan Kikta
 • mgr inż. Bronisław Stach
 • mgr Wanda Wojtuszewska
 • mgr inż. Jan Skarbowski
 • mgr Piotr Jungiewicz
 • mgr Bogusław Ciupak
 • mgr inż. Zbigniew Bogaczewicz

Powróciła do szkoły nauka religii, jako przedmiot nieobowiązkowy. Lekcje religii prowadzili:

 • ks. Kazimierz Pszon
 • ks. Kazimierz Płonka
 • ks. Krzysztof Kwieciński

Nauczyciele w warsztacie szkolnym:

 • mgr inż. Zbigniew Bogaczewicz - kierownik warsztatów
 • Bolesław Wójcicki
 • Kazimierz Olender
 • Józef Fedak
 • Jan Kostka
 • Edward Wydrzyński
 • Roman Babiak
 • Stanisław Gagatko
 • Ryszard Wydrzyński
 • Kazimierz Mrugała
 • Mariusz Bąk
 • Andrzej Grzyb
 • Andrzej Grzebień
 • Tadeusz Grela
 • Tadeusz Chutkowski
 • Wincenty Rysz
 • Longin Knurek
 • Tadeusz Wolski
Dyrektor szkoły przedstawił dzieje i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej.


Szkolna akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12.10.1998. W części oficjalnej wręczono odznaczenia państwowe i nagrody dyrektora szkoły:

 • Jerzy Lubas - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Elżbieta Sołtysik - Złoty Krzyż Zasługi
 • Jan Wójcicki, Dorota Suchaniak, Zbigniew Pospolitak, - nagrody dyrektora szkoły

W części artystycznej wystąpił szkolny zeswpół muzyczny "Cisza" i szkolny kabaret nadzorowany przez I. Nahurską.

Solo na trąbce w wykonaniu Grzegorz Korfantego, na gitarze grał Krzysztof Świerzowicz.


W zespole kabaretowym wystąpili uczniowie III klasy technikum: R. Polański, P Dymitszak, J. Kowalski. Ponadto J. Brzęska z II technikum i słynna "Pigwa" - K. Rysz z kl. I technikum.Widownia podziwia występ szkolnego kabaretu.

Życzenia i wiązanki kwiatów od uczniów przyjmuje Danuta Sawczak. Od lewej Roman Rymar i ks. Kazimierz Pszon.


Spotkanie przy opłatku to najbardziej wzruszający moment naszej szkolnej rodziny.Ślubowanie klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej - wrzesień 1990. Wychowawcy klas wręczają swoim wychowankom legitymacje szkolne.Rekolekcje Wielkopostne Młodych 19 - 21 luty. W spotkaniach rekolekcyjnych uczestniczyła młodzież naszej szkoły i Zespołu Szkół Mechanicznych. Odbywały się one w Kościele NSPJ i na hali gimnastycznej naszej szkoły - chwile skupienia, refleksji i autentycznej Radości, Wiary i Miłości.

Z życia szkoły w roku 1990 / 91.
Zarząd Miejski PTTK w Sanoku wyróżnił Szkolne koło PTTK i jego opiekuna mgr inż. Zbigniewa Pospolitaka. Koło uznane zostąło za najbardziej aktywne w środowisku miejskim - uczestnictwo w konkursach i turniejach turystycznych. I tak, organizacja turystyczna osiągnęła znaczące sukcesy szsczególnie w imprezach na orientację:

 • I miejsce indywidualnie i zespołowo w Jesiennych Marszach na Orientację 22.09.1990.
 • I i II miejsce indywidualnie i zespołowo w konkursie turystycznym "Polska nocą"
 • I miejsce drużynowo w marszach na orientację "Postołów 90".
 • I i III miejsce indywidualnie w marszach na orientację "Agoążca" 90" (Jacek Brząska i Marek Radożycki)
 • I miejsce w ogólnopolskich zawodach wojskowych na orientację "Gruszka 91" w Lesku w kategori wiekowej B (Marek Radożycki)
 • II miejsce w eliminacjach Okręgowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 07.05.91.

"Puchar Sanoka" w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej po ośmiu imprezach i konkursach rozgrywanych w ciągucałego roku 1990.
Sprawcami powyższych sukcesów byli przedewszystkim uczniowie 3 letniego technikum: Marek Radożycki, Jacek Brząska, Maciej Damiński. Szkolne Koło PTTK prowadziło ożywioną działalność rekreacyjną organizując w soboty i niedziele wycieczki w Bieszczady.Sukcesy sportowe szkoły:

 • I miejsce w piłce nożnej w miejskich i rejonowych zawodach szkół ponadpodstawowych.
 • II miejsce w finale wojewódzkim szkół ponadpodstawowych w piłce nożnej
 • I miejsce w piłce ręcznej w zawodach miejskich szkół ponadpodstawowych
 • II miejsce w zawodach rejonowych w piłce ręcznej
 • III miejsce w piłce siatkowej i piłce koszykowej na szczeblu miejskim

Członkowie Kółka recytatorskiego Joanna Pajęcka i Piotr Marcinik zajęli III miejsce w eliminacjach środowiskowych Konkursu Recytatorskiego. Piotr Marcinik - jedyny przedstawiciel młodzieży ze szkół zawodowych - otrzymał wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim. Opiekunką koła była mgr Barbara Kenar.

Samorząd Szkolny wraz ze Szkolnym Kołem PCK zorganizował zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły na pomoc dla chorej koleżanki z Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Tzw. "Akcja Edyta" przyniosła kwotę 1035000 złotych. Ponadto zebrano kwotę 3000 000 złotych na budowę szkoły w Jankowcach.

W ramach kontaktu szkoły (mgr inż. Z. Dobroć) z firmą Mitotoyo szkoła otrzymała prezent: 60 katalogów oraz 200 prospektów najnowszych narzędzi pomiarowych. Mgr inż. Zdzisław Dobroć zorganizował i przeprowadził lekcję otwartą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa krośnieńskiego.

W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora szkoły ZSZ SFA mgr inż. Mariana Kowalewicza ze względów zdrowotnych, nowym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu został mgr Tadeusz Kenar, dotychczasowy zastępca dyrektora.Zakończenie roku szkolnego 190 / 91. W uroczystości zakończenia roku szkolnego 21 czerwca 1991 roku udział wzięli: mgr B. Rzepka - starszy wizytator KO i W w Krośnie, mgr A. Drwięga - szef Działu Osobowego S.A. Autosan, ks. prałat Kazimierz Pszon, oraz dyrekcja, Rada Pedagogiczna szkoły i warsztatów szkolnych a także licznie zgromadzona młodzież i rodzice. Na wstępie uroczystości miało miejsce pożegnanie dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych SFA mgr inż. Mariana Kowalewicza, pełniącego tę funkcję od 5 lat.

Dyrektor ZSZ SFA mgr Tadeusz Kenar oraz towarzyszące mu osoby przy stole prezydialnym, składają Marianowi Kowalewiczowi słowa podziękowania za dotychczasową pracę w szkole. Analizując roczną pracę szkoły dyrektor przedstawił osiągnięcia szkoły, jej perspektywy rozwoju oraz wyróżniających się uczniów.

Uczniowie wyróżnieni za b. dobre wyniki w nauce:

 • kl. Ia Paweł Rysz, Piotr Rysz, Piotr Sowa, Dariusz Fiołek, Grzegorz Męciński
 • kl. Ib P. Frankiewicz
 • kl. Ic B. Gurdek M. Szajnowski
 • kl. Id/g W. Sobolak, G. Bar, M. Kopiec, P. Szałankiewicz
 • kl. Ie T. Balarajder, D. Stabryła, M. Sencio
 • kl. If P. Morgowoj,J. Buczkiewicz
 • kl. IIa J. Kustra, J. Bugdalski, P. Mazur
 • kl. IIb J. Szelest, P. Wnęk
 • kl. IIc R. Zibura
 • kl. IId/g A. Krajewicz, P. Mazur, A. Adamiak
 • kl. IIe B. Rybczak
 • kl. IIf W. Folcik, W. Wajcowicz
 • kl. IIh T. Ziemiański, A. Ciesielczyk
 • kl. IIi B. Filipczak, P. Mazur, D. Krawczyk
 • kl. IIj S. Malik
 • kl. IIIa Z. Kindlarski, A. Winczowski, M. Piejko
 • kl. IIIb P. Kiczorowski, A. Junik
 • kl. IIIc W. Borczyk, W. Majkowski
 • kl. IIId A. Solon, P. Marciniki, J. Wacławski
 • kl. IIIe R. Zapotoczny, W. Wróbel
 • kl. IIIf B. Szuba, W . Wasak
 • kl. IIIh D. Wieszczek, Z. Jarosz, R. Dziewiński
 • kl. IIIj M. Szczepański, G. Zajdel
 • 1TM T. Kołodziejczyk, A. Klimek
 • 2TM J. Brząska, J. Borek
 • 1TMw T. Wojewódka, K. Kruczyk
 • 2TMw A. Naleśnik

Najlepsi absolwenci w zawodzie:

 • Z. Kindlarski - tokarz
 • A. Junik - frezer
 • P. Czuchry - ślusarz narzędziowy
 • P. Wacek - elektromechanik
 • J. Wacławski - mechanik pojazdów samochodowych
 • W. Wróbel - ślusarz - spawacz
 • B. Szuba - ślusarz - spawacz
 • S. Franciszewski - tokarz

Za wkład w osiągnięcia sportowe szkoły wyróżniono:

 • J. Górskiego
 • R. Kokolusa
 • M. Czarneckiego
 • M. Noorala
 • T. Bryndzę.

Uczniowie ci w ciągu trzech lat pobytu w szkole reprezentowali barwy sportowe w piłce nożnej.Wszystkim wyróżniającym się uczniom w nauce i wpracy w warsztacie szkolnym atakże w kółkach zainteresowań przyznano nagrody książkowe. Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego szczególnie serdecznie pożegnali absolwentów klas trzecich, zaś pozostałym uczniom i Gronu Pedagogicznemu życzono miłego wypoczynku w okresie wakacji. Był to ostatni rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych Sanockiej Fabryki Autobusów. Uwarunkowania społecznoekonomiczne spowodowały przekształcenie ZSZ SFA w placówkę podległą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. Na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zdecydowano o zmianie nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych w Sanoku.

Opracowała Elżbieta Sołtysik
Zdjęcia Jan Wójcicki