Kolejny rok działalności szkoły zainaugurowany został 1 września. Dla uczniów siedmiu oddziałów klas pierwszych jest on wkroczeniem w nowy etap szkolnej edukacji, dla pozostałych kontynuacją rozpoczętej przed rokiem nauki. Młodzież klas trzecich natomiast ten rok traktuje jako sfinalizowanie swych zmagań z tajnikami przyszłego zawodu. Nowe zadania stoją równierz przed dyrekcją naszej szkoły i gronem nauczycielskim. W uroczystości inaugurującej działalność szkolną wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie a także praedstawiciele zakładu, dla którego szkoła nasza jest jedyną placówką kształcącą przyszłe kadry.Podobnie jak w latach poprzednich i w bieżącym roku szkoła nakreśliła sobie ambitny plan działania. Nadal modernizowana będzie baza dydaktyczna naszej szkoły. Planuje się dalsze, stopniowe wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce mające na celu lepsze organizowanie procesu dydaktycznego. Wiele uwagi poświęci się organizacjom młodzieżowym, których prawidłowe a więc aktywne współuczestnictwo w życiu szkoły ma ogromne znaczenie. Modernizacją i usprawnieniem objęta zostanie także baza socjalna szkoły, aczkolwiek w tym zakresie poczyniono dotychczas szereg istotnych zmian. Ambicją dyrekcji szkoły i grona nauczycielskiego jest chęć stworzenia dobrych warunków mających na celu umożliwienie młodzieży rozwijania zinteresowań muzycznych, literackich i sportowych, zatem wiele wysiłku włoży się w atrakcyjne zagospodarownie czasu wolnego.Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy jak co roku w podniosłym nastroju. Szkolną uroczystość uświetnił udział dyrektora naczelnego SFA mgr inż. Andzrzeja Kruczka. W imieniu własnym i załogi patronackiegi zakładu dyrektor przekazał wiele ciepłych słów pod adresem wszystkich pracowników szkoły. Uroczystość uświetniona została szczególnie miłym akcentem, był nim moment wręczenia nagród tym spośród grona pedagogicznego, którzy swą codzienną pracą, poświęceniem i zaangażowaniem przyczynili się do podniesienia poziomu nauczania. W roku bieżącym nagrody otrzymali:mgr Barbara Kenar i mgr Robert Nączka nauczyciele języka polskiego, mgr Danuta Sawczak nauczycielka języka rosyjskiego, mgr inż. Zdzisław Dobroć uczący przedmiotów zawodowych i rysunku zawodowego, mgr inż. Andrzej Kwiatkowski uczący przedmiotów zawodowych i zarazem pełniący funkcję opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego. Ponadto został odznaczony długoletni pracownik szkoły mgr Stanisław Młynarczyk. Dopełnieniem tych wyróżnień był list wystosowany przez ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.


Minister złożył gronu nauczycielskiemu wyrazy podziękowania "za trud włożony w przygotowanie kadr dla przemysłu hutniczego i maszynowego". Uroczystość uświetniona została przez występ szkolnego zespołu, który przygotował żartobliwe skecze i scenki ilustrujące życie szkoły. Nie zabrakło też piosenek i utworów muzycznych.

z 6804 czyli z pamięci gawęda osobista AUGUSTA KOWALCZYKA b. więźnia K.L Auschwitz (Oświęcim)Młodzież naszej szkoły miała okazję wziąć udział w spotkaniu ze znanym i popularnym aktorem scen polskich i filmu Augustem Kowalczykiem. Nie ofilmie jednak opowiadał nasz gość. Zapoznał nas ze swoją obozową przeszłością, podzielił się wspomnieniami o tych koszmarnych latach. Ten rozdział jego życia był mało znany, dlatego też z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy jego relacji.