Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1972 / 73 odbyły się w ZDK. Z ramienia zakładu udział wzięli: z - ca dyrektora d / s administracyjno - socjalnych inż. Michał Michardziński oraz sekretarz rady zakładowej Wojciech Sierant.
Nukę rozpoczęło 737 uczniów, w tym 188 dziewcząt. W szkole było 21 oddziałow w tym dwa oddziały rozpoczynające naukę od 1 lutego tzw. dwutwkt. Stan organizacyjny szkoły był zgodny z orzeczeniem organizacyjnym na rok 1972 / 73 uzgodninym z kuratorium okręgu szkolnego w Rzeszowie i zatwierdzonym przez ZPMot.
W rozbiciu o poszczególne zawody stan uczniów przedstawiał się następująco:


Warunki lokalowe szkoły nie uległy zmianie. W dalszym ciągu szkoła korzystała w godzinach popołudniowych z 11 sal lekcyjnych oraz zastępczej sali gimnastycznej wynajętych w Technikum Mechanicznym w Sanoku, administrowanym przez KOS. Zajęcia lekcyjne trwały zatem do godz. 20 co było tym bardziej uciążliwe dla młodzieży, ponieważ około 70% codziennie dojeżdża do szkoły, przyczym droga dojazdów wynosi od 7 - 50 km.Na stancjach mieszkało 126 uczniów. Stancje szkolne były rejestrowane, a w ciągu roku były przeprowadzane kontrole, na ogół stancje były dobre. W trzech przypadkach zmuszeni byliśmy interweniować w sprawie zbyt wysokich opłat lub z uwagi na brud i nieporządek. Z ramienia rady pedagogicznej kordynatorem pracy wychowawczej na stancjach był kol. Zdzisław Dobroć. Nie doszedł do skutku planowany konkurs na najlepszą stancję i do tego tematu powrócimy zdecydowanie w przyszłym roku szkolnym. Sale przedmiotowe nie były właściwie przystosowane. Pewne postępy poczyniono w tych trudnych warunkach w nauczaniu rysunku zawodowego, materiałoznawstwa i technologii zawodowej, dla których to przedmiotów przystosowano wiele pomocy i nauczanie tych przedmiotów było znacznie lepsze w porównaniu z innymi latami. Szkoła ma opracowane zestawy potrzebnego sprzętu i pomocy naukowych, które systematycznie są gromadzone do nowego budynku szkolnego, a który ma być oddany we wrześniu 1974r. do użytku.
Jeśli chodzi o środki audiowizualne szkoła posiada:
4 aparaty kinowe "Elew" oraz 20 własnych filmów do technologii, przyczym filmy te systematycznie są dostarczane przez "Filmos" w Warszawie, 1 epidiaskop, 5 rzutników "Narcyz", 2 rzutniki "Krokus" 6 magnetofonów, 4 adaptery "Bambino" i płytoteka do języka polskiego i języka rosyjskiego, kamera, kompletne wyposażenie ciemni fotograficznej, oraz dwa aparaty z wyposażeniem, 1 telewizor, 4 aparaty radiowe. W realizacji jest 3 sztuki grafoskopy / rzutniki pisma / które zostaną dostarczone przez Cezas w IV kwietnia 1973.Od 15.03.1973 rozpoczęła normalną pracę szkolna biblioteka. Która pod koniec roku posiadała około 3000 tomów, a dalsze książki systematycznie dostarczane są przez księgarnie. Biblioteka znalazła swe pomieszczenie w byłej świetlicy ZHP, a regały oraz niektóre urządzenia wykonały warsztaty szkolne. Organizację biblioteki powierzono kol. Irenie Nahurskiej, która dotychczas pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego. Niezależnie od tego młodzież nasza korzystała z biblioteki ZDK, oraz biblioteki fachowej SFA. Wydaje się, że rozpoczęta na szeroką skalę praca nad zbliżeniem książki do ucznia znajdzie swoje odbicie w przyszłym roku szkolnym. Do pracy tej włączyli się również wychowawcy klas. A szczególnie nauczyciele języka polskiego.Kadra nauczycielska mimo niezwykle trudnych warunków pracy jest ustabilizowana i pod względem kwalifikacji odpowiada aktualnym wymaganiom. Funkcję zastępcy dyrektora d / s pedagogicznych z dniem 01.09.1972 powierzono inż. Bronisławowi Morosko. Dotychczasowy z - ca Dyrektora kol. Stanisław Młynarczyk zrezygnował na własną prośbę z pełnienia tej funkcji i pracuje jako nauczyciel matematyki. Wszyscy uczący bądz posiadają wymagane kfalifikacje bądz są toku uzupełniania. W minionym roku szkolnym studiowało:
3 - ch nauczycieli na Politechnice Krakowskiej, 5 nauczycieli w wyższej szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 1 w studium bibliotekarstwa oraz 6 instruktorów na kursie pedagogicznym w Warszawie i Katowicach. W szkole uczyło 15 nauczycieli etatowych oraz 11 dochodzących z SFA i ZPGum, przyczym ci ostatni to przeważnie fachowcy nauczający przedmiotów zawodowych.Praca szkoły oparta była o starannie przemyślane plany pracy, które zostały opracowane w oparciu o odpowiednie dokumenty i zarządzenia ministra oświaty, KOS, ZPMot, KW PZPR i inne. zgodnie z tymi planami pracowały wszystkie ogniwa szkoły. Rada pedagogiczna odbyła 13 posiedzeń, z których 7 było poświęcone klasyfikacji, zaś pzostałe dotyczyły analizy pracy szkoły, omawiania spraw wychowawczych oraz doskonalenie kadry nauczycielskiej. Trzy posiedzenia specjalnie poświęcone były omówieniu takich ważnych problemów jak karta praw i obowiązków nauczyciela, ustawa z dnia 27 kwietnia 1972, instrukcja ministra oświaty i raport o stanie oświaty. Komisji przedmiotowych pracowało dwie - komisja przedmiotów ogólnokształcących której przewodniczył kol. mgr Robert Mączka i komisja przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu pod przewodnictwem inż. Stefana Grzeli i kol. Mariana Winiarczyka. Bardzo dobrze pracowała komisja przedmiotów ogólnokształcących, odbyła 5 zebrań w / g ustalonego terminarza i przeprowadziła 3 lekcje otwarte: z języka rosyjskiego w kl. I z wychowania obywatelskiego w kl. IIf oraz z języka polskiego w kl. IIIg.Lekcje hospitowali członkowie komisji oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. ponadto odbyły się cztery seminaria na tematy:

 • Organizowanie i wykorzystanie pracowni.
 • Podsatawowe metody realizacji programu.
 • Najważniejsze środki nauczania.
 • Nowe zasady i formy klasyfikacji i promowania uczniów.W pracy tej komisji należy wyróżnić jej przewodniczącego mgr Mączkę Roberta, który wiele zapału i swojego doświadczenia zawodowego w tę pracę włożył. Komisja przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu przeprowadziła 6 zebrań na których realizowano zagadnienia nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

W ramach działania komisji przeprowadzono:

 • Korelację zajęć z przedmiotami zawodowymi
 • Opracowano tematy do ćwiczeń kontrolno sprawdzających praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych
 • Okresowe badania wyników nauczania
 • Przeprowadzono 6 lekcji otwartych
 • Wykonano szereg pomocy warsztatowych i naukowych
 • Komisja ta opracowała bardzo szczegółowo plan doskonalenia wiedzy pedagogicznej nauczycieli zawodu, który jest w trakcie realizacji.


Warsztat szkolny proces szkolenia praktycznego uczniów w roku szkolnym 1972 / 73 przeprowadzono w zasadniczej części w warsztacie szkolnym oraz częściowo na stanowiskach wydziałów produkcyjnych i pomocniczych zakładu. Dotyczy to przede wszystkim uczniów o specjalności ślusarz narzędziowy i mechanik maszyn i urządzeń w klasach trzecich którzy szkoleni byli przez wysoko wykwalifikowanych fachowców w dziale gospodarki narzędziowej i w wydziale remontowym. Ponadto w wydziałach pomocniczych przeszkolono uczniów z zakresu obróbki plastycznej i cieplnej oraz częściowo z zakresu spawania gazowego i blacharstwa karoseryjnego. Szkolenie podstawowe prowadzone było w warsztacie szkolnym, dysponując w roku 1972 / 73 następującymi stanowiskami:

 • obróka ręczna - 81 w tym 69 imadeł
 • spawalnia - 11 w tym 1 - spawania gazowego 2 - zgrzewania 2 - spawania w osłonie CO2 6 - spawania elektrycznego
 • obróbka wiórowa - 36 w tym 22 - tokarki, 2 - wiertarki, 6 - frezarek, 2 - szlifierki, 2 - ostrzarki, 1 - strugarka.


Wymieniona ilość stanowisk zabezpieczała realizację programu szkolenia, które prowadzone było na wszystkich stanowiskach w układzie dwuzmianowym. Proces szkolenia praktycznego w roku 1972 / 73 prowadzili n/w instruktorzy:

 • Birek Stanisław - tokarstwo
 • Bryndza antoni - ślusarstwo
 • Ciętak Bronisław - spawalnictwo
 • Drwięga Marian - ślusarstwo
 • Jajko Tadeusz - frezarstwo
 • Kaczorowski Zbigniew - tokarstwo
 • Maź Stanisław - ślusarstwo
 • Pendiuk Mieczysław - ślusarstwo
 • Rysz Wincenty - Spawalnictwo
 • Srernik Jan - ślusarstwo
 • Siuta Tadeusz - spawalnictwo
 • Winarczyk Marian - ślusarstwo
 • Staniszewski Jan - tokarstwo
 • Stepek Bronisław - tokarstwo
 • Ruchlewicz Kazimierz - ślusarstwo
 • Olender Kazimierz - frezarstwo
 • Orlik Jan - ślusarstwo
 • Kiczorowski Kazimierz - spawalnictwo - awansowany z dniem 02.01.73 do pełnienia obowiązków z - cy kierownika warsztatów.

Ponadto z dniem 01.09.72 przeniesiony został po obopólnym porozumieniu do pracy w wydziale W - 7 na stanowisko kierownika zmianowego ob. Czapor Bolesław, który pracował w charakterze st. mistrza instruktora od dnia 01.09.1965r. Proces szkolenia praktycznego w warsztacie szkolnym był ściśle zintegrowany z działalnością produkcyjną. Nasz podstawowy plan asortymentowy obejmował 200 pozycji wchodzących w skład autobusu i furgonu. W roku szkolnym 1972 / 73 wykonaliśmy części wchodzące w skład autobusu o łącznej pracochłonności 58 000 godzin, 10 000 godzin na furgon, ponadto wykonaliśmy części zamienne za 11 000 normogodzin. Niezależnie od w / w produkcji wykonaliśmy między innymi:

 • 200 sztuk koszy na śmieci dla potrzeb zakładu.Zestawy części nieoprzyrządowanych do serii informacyjnej przyczep D50, D83
 • Narzędzia dla potrzeb wypożyczalni warsztatów szkolnych.
 • Pomoce naukowe dla potrzeb szkołyPrzeliczając ilość normogodzin potrzebnych do wyprodukowania autobusu H100 - produkcja wykonana w warsztacie szkolnym byłaby równoważna wykonaniu 102 sztuk autobusów.


W roku szkolnym 1972 / 73 nastąpił wzrost poziomu organizacyjnego i estetyki stanowisk pracy. We własnym zakresie wykonaliśmy brakujące ekrany ochronne na stoły ślusarskie, na stanowiska obróbki wiórowej, odnowiliśmy obrabiarki i stanowiska obróbki ręcznej. Od 1 stycznia 1973 uruchomiono w warsztacie szkolnym komórkę kontroli technicznej, która docelowo będzie prowadzić szkolenie uczniów z zakresu realizacji tematów pomiarów warsztatowych. Realizacja wyposażenia tej komórki w potrzebne przyrządy pomiarowe dobiega końca. Pracę tę organizuje i prowadzi ob. Łukowski Franciszek. W zakresie działalności wychowawczej w roku szkolnym 1972 / 73 prowadzony był konkurs o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie oraz najlepszej klasy. Tytuł najlepszego ucznia w zawodzie zdobył uczeń kl. IIc - Aleksander Krasnopolski; pierwsze miejsce w grupie klas wywalczyła klasa IIb - tokarz - frezer - wychowawca szkolny Tadeusz Kenar, w warsztacie - Kaczorowski Zbigniew, Staniszewski Jan, Olender Kazimierz. Ocenjąc wyniki pracy naszych absolwentów w wydziałach produkcyjnych i pomocniczych zakładu należy stwierdzić, że posiadali oni wiadomości teoretyczne.Organizacje młodzieżowe - pracowały w oparciu o opracowane przez siebie plany pracy. Plany te były zsynchronizowane z planem ogólnoszkolnym i zawierały kluczowe dla pracy tych organnizacji tematy. ZMS liczyła 315 członków zrzeszonych w 17 kołach klasowych - przewodniczącą tej organizacji jest uczennica kl. IIf Zyta Kuc. Plan pracy tej organizacji był opracowany w 5 działach a w szczególności:

 • Dział ideowo - szkoleniowy - dotyczył olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym - prelekcje o tematyce społeczno - historyczno politycznej.
 • Dział naukowy - wktórym zajmowano się współzawodnictwem pracy.
 • Kulturalno oświatowy - dotyczy wspólpracy z ZDK, organizacja imprez związanych z uroczystościami państwowymi
 • Sportowo turystyczny - organizacja masowych imprez sportowych, organizacja zimowiska dla 35 osób i obozu letniego dla 50 uczniów
 • Czyny społeczne - dział ten obejmował planowanie pracy społecznie użytecznej dla szkoły, zakładu i środowiska.W ramach tych czynów młodzież objęła patronatem budowę szkoły i wrsztatu, a ponadto wykonano: dwukrotne malowanie ławek i sprzętu szkolnego, wykonano okolicznościowe gazetki ścienne, 35 osób brało udział w wykopkach ziemniaków, dwukrotnie po 35 osób młodzież pracowała w "Sobotach czynu" na rzecz miasta, pomalowano ławki na rynku Sanoka, wyremontowano i pomalowano barierki na ul. Świerczewskiego, wykonano wiele prac przy drobnych remontach i konserwacji sztucznego lodowiska.


Trzeba stwierdzić, że organizacja ta pracowała bardzo widocznie, a nad prawidłowością pracy czuwał z ramienia rady pedagogicznej kol. Zdzisław Bobko, który z obowiązków swych wywiązał się bardzo dobrze.

Samorząd uczniowski ściśle współpracował z organizacją ZMS, szkolnym kołem sportowym oraz innymi organizacjami na terenie szkoły. Organizowane były kółka samopomocy koleżeńskiej w nauce uczniów słabszych, zorganizowano i pełniono dyżury w szatni, na korytarzach, sprawdzano stan pomieszczeń szkolnych pod względem czystości i estetyki. Specjalnych osiągnięć ta organizacja nie zanotowała. Opiekę z ramienia rady rady pedagogicznej sprawował kol. Stanisław Młynarczyk. Szkolne koło sportowe pod opieką kol. Zbigniewa Słuszkiewicza osiągneło dość dobre wyniki.

 • I miejsce na 1000 m w biegach przełajowych szkół zawodowych, które osiągnął uczeń kl. 3b Marek Sikorski
 • II miejsce na 1500 m w tych biegach uczeń kl.3d Krupiel M.
 • III miejsce na 800 m w tych samych biegach dziewcząt osiągnęła uczennica kl. IIi Barbara Kopeć.Usportowiona młodzież naszej szkoły reprezentowała mistrayni Sanoka na zawodach organizowanych w CS w Humennem z okazji współpracy dwóch zaprzyjaźnionych miast nadgranicznych. W zawodach tych Marek Sikorski kl.3b zajął I miejsce na 800 m. Marian Kurpiel kl.3d zajął II miejsce na 1500 m oraz na miejscach III i IV Józef Tympalski, Barbara Kopeć i Maria Klimkowska.


Młodzież naszej szkoły brała czynny udział w okręgowej spartakiadzie szkół przyzakładowych w LA w Mielcu w dniu 08.05.1973 i zajęła II miejsce w punktacji ogólnej, zaś w spartakiadzie - gry zespołowe - w Nowej Dębie w dniu 10.05.1973 zajęła IV miejsce. Mając na uwadze to, że z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości trenowania wyniki te są absolutnym sukcesem i mogą cieszyć. Bardzo ożywioną działalność prowadziło szkolne koło PTTK zrzeszające 58 członków, którzy pod wodzą kol. Jerzego Lubasa zorganizowali 4 wycieczki piesze w góry słonne, do Jaru Wisłoka, na najwyższy szczyt w Bieszczadach Tarnicę / 1346 m np. m. / oraz do miejsca męczeństwa narodu polskiego w Zasławiu i Załużu. Ponadto młodzież ta brała udział w jesiennym zlocie młodzieżowym, w zlocie Walterowskim oraz młodzieżowym rajdzie wiosennym. Nie doszły do skutku planowane kuligi pomieważ zima w tym roku nie dopisała, brakło śniegu. Szkolne koło PCK pracowało w oparciu o plan pracy. Najważniejszą pracą tego koła to praca propagująca idee organizacji oraz pomocy w nagłych wypadkach.Opiekę nad kołem sprawowała koleżanka Jadwiga Mogilany. Koło przyjaźni polsko - radzieckiej nawiązało korespondencję z młodzieżą ZSRR; wymienia znaczki, widokówki i zapoznają się z życiem rówieśnikóww ZSRR. Zorganizowano akademię z okazji rocznicy rewolucji październikowej i 50 rocznicy ZSRR pracą kulturalną kierował kol. Jan Być. W oparciu o bazę ZDK pracował zespół wokalno - muzyczny, który obsługiwał wszystkie uroczystości szkolne. Łącznie zespoły te obsługiwały wszystkie uroczystości szkolne. Łącznie zespoły te obsłużyły 17 imprez, a ponadto młodzież wyjeżdżała do szkół podstawowych w czasie werbowania kandydatów do naszej szkoły. Niezależnie od tego zorganizowano dla naszej szkoły prelekcję i spotkania. Do najciekawszych należy zaliczyć spotkanie z płk. Zdzisławem Załuskim autorem książki "Czterdziesty czwarty". Wspólpraca z ZDK pogorszyła się w porównaniu z innymi latami co było ze szkodą i dla szkoły i dla ZDK. W przyszłym roku szkolnym należałoby uzdrowić sytuację na tym odcinku. W minionym roku szkolnym w szkole uczyli:

 • inż. Mieczysław Majewski - maszynoznawstwo
 • inż. Bronisław MOrosko - elektrotechnika
 • Zdzisław Bobko - matematyka
 • Stanisław Młynarczyk - matematyka
 • Jerzy Lubas - technologia
 • Zbigniew Słuszkiewicz - wychowaniw fizyczne
 • mgr Barbara Kenar - język polski
 • Tadeusz Kenar - rysunek zawodowy
 • Jan Być - technologia
 • mgr Robert Mączka - język polski
 • Jadwiga Mogilany - fizyka
 • mgr Maria Majda - gospodarka przedsiębiorstw
 • inż. Stefan Grzela - technologia
 • Danuta Sawczak - język rosyjski
 • Jrena Nahurska - bibliotekarka
 • Zdzisław Dobroć - materiałoznawstwo

Dochodzący nauczyciele

 • inż. Gustaw Magusiak - technologia
 • inż. Roman Majewski - BHP
 • mgr inż. Piotr Werszański - technologia
 • mgr inż Stanisław Dydek - maszynoznawstwo
 • inż. Zbigniew Bogaczewicz - rysunek zawodowy
 • inż. Mieczysław Czerwiński - elektrotechnika
 • Michał Strzałka - maszynoznawstwo

W roku szkolnym 1972 / 73 szkołę opuściło 217 absolwentów, a w szczególności:


31 marca 1973r. był ważnym dniem w życiu szkoły. W dniu tym rozpoczęto wykopy pod fundament nowej szkoły. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie z udziałem dyrekcji SFA, Dyrekcji Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego oraz przedstawicieli szkoły.Na posiedzeniu szkolnym została pdpisana "umowa patronacka" na mocy której młodzież zrzeszona w ZMS - obejmuje patronat nad budową obiektu szkolnego, jednocześnie deklaruje się przepracować w czasie wolnym od nauki po 40 godzin na każdego ucznia przy budowie. Ze strony SPB umowę podpisali: dyrektir naczelny mgr Józef Baszak oraz z - ca dyrektora d / s ekonomicznych mgr Józef Korba. Ze strony SFA - dyrektor naczelny inż. Leszek Kawczyński oraz z - ca dyrektora d / s inwestycyjnych inż. Ryszard Marcinkowski.Sazarząd szkolny ZMS - podpisy złożyli Zyta Kuc - przewodnicząca zarządu szkolnego ZMS oraz opiekunka tej organizacji z ramienia rady pedagogicznej kol. Zdzisław Bobko. W uroczystości podpisania tej umowy brali udział równierz sekretarz KZ PZPR tow. Mieczysław Goleń oraz zarząd szkolny ZMS. W czerwcu 1973 młodzież wykonała w czynie społecznym ogrodzenie całego obiektu nowej szkoły tj. około 580 mb płotu i zamontowała go na miejscu. Koszt tej pracy wynosi 35 800 zł i jest to wkład pracy z zadeklarowanej sumy godzin. Na budowie rozpoczęto składanie parteru budynku szkolnego z prefabrykatów.