Szkoła wkroczyła w drugie dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji decyzją dyrekcji zakładu odbyły się jubileuszowe uroczystości. Termin obchodów X - lecia szkoły ze względów organizacyjnych wyznaczono na koniec pażdziernika 1971. 29 pażdziernika w sali widowiskowej ZDK odbyła się uroczysta akademia z udziałem I sekretarza KP PZPR w Sanoku tow. Ignacego Bąka, całego kierownictwa społeczno - politycznego i administracyjnego SFA, zaproszonych gości - dyrektorów szkół ze Sanoka, oraz uczniów i absolwentów naszej szkoły, którzy nie tylko, że licznie przybyli na tę uroczystość, ale wspólnie z uczniami opracowali program artystyczny. W referacie głównym dyrektor szkoły inż. Mieczysław Majewski zapoznał zebrahych z historią szkoły z jej trudnościami i osiągnięciami. W ciągu 10 lat istnienia szkoły uczyło się w niej około 2100 uczniów, kwalifikacje zdobyło 1166 osób w tym: 344tokarzy, 241 ślusarzy, 286 spawaczy, 84 lakierników, 173 mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych oraz 38 blacharzy. W okresie tym uczyło w szkole 72 nauczycieli przedmiotów teoretycznych i 35 instruktorów praktycznej nauki zawodu.Życie szkoły w poszczególnych fazach jej rozwoju chociaż może nie zupełnie szczegółowo przedstawia niniejsza kronika. W roku Jubileuszu X - lecia szkoła mieściła się w budynku Technikum Mechanicznego.Dzięki dobrej atmosferze jaka panuje we wspólpracy Technikum z naszą szkołą udało się częściowo przejść na nauczanie w klasopracowniach przynajmniej w nauczaniu rysunku zawodowego, technologii, materiałoznawstwa i fizyki.Zajęcia w zespołach chóralnym, tanecznym, wokalnomuzycznym odbywają się w ZakładowymDomu Kultury.Niewielka biblioteka wraz z małą salą - czytelnią - mieściła się w starym budynku obok szkoły zwanym "Leśniczówką". Pomieszczenie to otrzymaliśmy dzięki współpracy z komendą hufca ZHP i daje ono cenne dla szkoły usługi. Warsztat szkolny znajdował się w odległości o 8 km zakładzie "Zasław". Jak z tego wynika szkoła swoją działalność z konieczności prowadziła w kilku pomieszczeniach znacznie odległych od siebie, co powodowało trudności w tej pracy.


W czasie okolicznościowego przemówienia dyrektor naczelny zakładu inż. Leszek Kawaczyński poinformował, że zakład ma zatwierdzony plan budowy budynku szkolnego wraz z warsztatami. Budynek ten zlokalizowano przy ul. Stróżowskiej, a budowę rozpocznie się we wrześniu 1972r.W uznaniu zasług szkoły dla rozwoju Sanockiej Fabryki Autobusów uchwałą samorządu robotniczego szkoła otrzymała odznakę "Zasłużonemu dla Sanockiej Fabryki Autobusów"Na zakończenie akademii z bogatym programem artystycznym wystąpiła młodzież szkoły oraz absolwenci, którzy z okazji tego święta licznie przybyli na uroczystość.


Z okazji jubileuszu zorganizowano wystawę dorobku szkoły w sali ZDK, którą odwiedziło wiele pracowników fabryki i ich rodzin. Dla upamiętnienia jubileuszu X - lecia szkoły wydano również okolicznościowe proporczyki. Uroczystości Jubileuszowe obchodzono bardzo uroczyście. Radiowęzeł zakładowy opracował audycję w czasie których informowano załogę o pracy szkoły i jej perspektywach. O tym wydarzeniu informowała również regionalna prasa "Nowiny rzeszowskie" w nr 304 / 7073 / z dnia 3. XI. 1971 zamieściły następującą notatkę.
Zajęcia wroku szkolnym 1971 / 72 rozpoczęliśmy konferencją plenarnąrady pedagogicznej. Wczasie wakacji w dalszym ciągu uzupełniano kadrę nauczycielską. Do pracy w szkole przyjęto mgr Roberta Mączkę - nauczyciela języka polskiego; kol. Jana Bycia nauczyciela przedmiotów zawodowych, oraz kol. Marię Kuczerę - do prowadzenia biblioteki i świetlicy, którą zamierzano uruchomić w br. Naukę w szkole rozpoczęło 20 oddziałów, w których naukę pobierało 688 uczniów, w tym 163 dziewczynek. Stan szkoły przedstawiał się następująco:


Nuczanie w szkole powierzono:

 • inż. Mieczysław Majewski - materiałoznawstwo
 • Stanisław Młynarczyk - matematyka
 • Zdzisław Bobko - matematyka
 • Tadeusz Kenar - rysunek zawodowy
 • Jerzy Lubas - technologia zawodowa
 • Jan Być - technologia zawodowa
 • mgr Robert Mączka - język polski
 • mgr Barbara Kenar - język polski
 • Irena Nahurska - język rosyjski
 • Danuta Sawczak - język rosyjski
 • Zbigniew Słuszkiewicz - wychowanie fizyczne
 • Jadwiga Mogilany - fizyka
 • mgr Maria Majda - organizacja produkcji
 • Maria Kuczera - świetlica i biblioteka
 • inż. Gustaw Magusiak - technologia zawodowa
 • Jan Staniszewski - maszynoznawstwo

Z Fabryki Autobusów i Zakładów Przemysłu Gumowego uczyli jako nauczyciele dochodzący:

 • mgr inż. Stanisław Dydek - maszynoznawstwo
 • inż. Mieczysław Czerwiński - fizyka
 • inż. Bronisław Tasz - elektrotechnika
 • inż Bronisław Morosko - technologia - rysunek
 • inż. Roman Majewski - BHP
 • mgr inż. Jerzy Solon - technologia
 • inż. Leopold Mielecki - technologia
 • inż. Stefan Grzela - podstawy techniki


W warsztacie szkolnym uzupełniono kadrę o dwóch instruktorów. Do pracy przyszli kol. Jajko Tadeusz na obróbkę mechaniczną oraz kol. Jan Orlik równierz jako instruktor na wydziale tokarzy. Odszedł z pracy w warsztacie kol. mgr Jerzy Bulzak. Opracowane na początku roku plany pracy dydaktyczno - wychowawczej zakładały dalszą poprawę w zakresie wyposażenia szkoły w pomoce do realizacji programów nauczania. Zrealizowano plan w 80% w sensie zakupu i wykonawstwa natomiast w dalszym ciągu nie w zupełności wykorzystano go w codziennej pracy na lekcji. Składało się na to wiele czynników, takich jak brak pomieszczeń, oraz choroba 5 nauczycieli trwającz ponad 3 m -ce. W tym zakresie był to najbardziej pechowy rok w szkole. Materiał przewidziany programem nauczania zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych został zrealizowany we wszystkich klasach w stopniu dostatecznym. Stopień pgłębiania i utrwalenia treści programowych jest dość zróżnicowany tak w zakresie przedmiotów jak i poszczególnych klas.W dużym stopniu korzystano na lekcjach ze środków audiowizualnych. Zakupiono 3 magnetofony, 2 adaptery, oraz płytotekę do języka polskiego. Wyświetlono bardzo dużo filmów szczególnie w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Większość uczących dążyła do wytwarzania na lekcjach sytuacji problemowych, zmuszających ucznia do zajęcia samodzielnego stanowiska, aktywizujących kolektyw klasowy i wzbudzających zainteresowanie pracą oraz wpływających na zmianę metody pracy lekcyjnej z podającej na poszukującą. Uczący dokonywali stałej kontroli postępów ucznia w celu dodatkowego ustalenia zasobów jego wiedzy zakresu umiejętności oraz luk i braków. W bieżącym roku szkolnym szczególną troską otoczono wychowanie obywatelskie i zajęcia z wychowania obywatelskiego, przestrzegano pilnie aby nauczanie tych przedmiotów nie było dodatkowym balastem wiedzy obciążającym pamięć ucznia, lecz aby stwarzało okazję do refleksji i twórczej dyskusji na tematy aktualnego życia społecznego, sprzyjającą swobodnym i szczerym wypowiedziom wychowanków. Tu właśnie wypowiedziano walkę wszelkiemu formalizowaniu i werbolizmowi. W mirę możliwości urządzano wycieczki do zakładów pracy, organizowano spotkania, przeprowadzano wywiady środowiskowe, pogadanki i dyskusje.Trudnością w realizowaniu bieżącego materiału nauczania w klasach pierwszych był często niedostateczny stopień opanowania materiału z zakresu szkoły podstawowej. W klasach tych występowały też duże różnice, w zasobie wiedzy poszczególnych uczniów jak też w ich rozwoju umysłowym. Taki stan rzaczy wymagał od uczących wiele czasu na wyrównaniu poziomu w klasach oraz stałej indywidualnej pracy z uczniami mającymi rażące braki. Dużym niedociągnięciem uczniów wszystkich klas jest zbyt słabe zainteresowanie czytelnictwem prasy i beletrystyki. Tłumaczy się to w pewnej mierze obiektywnymi trudnościami, gdyż około 80% uczniów dojezdża z okolicznych wiosek co zabiera dużo czasu. Te same przyczyny nie pozwalały w szerszym zakresie na stosowanie zajęć pozalekcyjnych, które wzmogłyby wychowawcze oddziaływanie nauczyciela i spotęgowały zainteresowanie ucznia wybraną przez niego problematyką.Ogólnie raz jeszcze trzeba stwierdzić bardzo duży wysiłek wszystkich pracowników szkoły w kierunku poprawy warunków pracy nauczyciela. Szkoła wzbogaciła się o bardzo dużą ilość pomocy naukowych, zakupiono między innymi twardościomierze brinella, rockwela, szkło labolatoryjne do materiałoznawstwa. wykonano szereg przekroi obrabiarek, modeli sprzęgła, hamulca, wału cardana, przyrządów do badania przewodności elektrycznej, elektrolitów i in. Na razie w większości pomoce te zmagazynowano w w świetlicy, której przeznaczenie w następnym roku nie będzie zgodne z celem. Zamiana świetlicy na magazyn pomocy jest konieczna dlatego, że wgrudniu 1973 roku planowane jest oddanie do użytku nowego budynku szkolnego i gromadzenie wyposażenia szkoły jest zrozumiałe. W szkole nadal bardzo prężnie pracowały organizacje ideowo - wychowawcze. Szkolna organizacja ZNS liczyła 400 członków w 20 kołach klasowych. Młodzież brała udział w olimpiadzie wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.Drużyna naszej szkoły zajęła w eliminacjach wojewódzkich V miejsce. Na wniosek dyrekcji szkoły komitet rodzicielski ufundował nagrody rzeczowe dla zwycięskiej drużyny w postaci aparatów fotograficznych marki "Smiena". Organizacja ZMS była organizatorem / wspólnie z działem socjalnym SFA / obozu letniego w lipcu 1971 w Gdyni dla 35 uczniów oraz zimowiska w komańczy w dniach od 28.12 do 06.01.1972 dla 30 uczniów. Inicjowała szereg prac społecznych dla środowiska m in. pomalowano i ponumerowano stoły uczniowskie 150 godzin, przepracowano 1000 godzin przy malowaniu ogrodzenia zakładu 200 godzin przy uporządkowaniu kortów, 1500 godzin przy wykonaniu ogrodzenia parkingu zakładowego. Wszystkie te prace były wykonywane w czasie wolnym od zajęć i nauki. Bardzo aktywnie działało szkolne koło PTTK. Dyrekcja zakładu zakupiła potrzebny sprzęt turystyczny co zachęciło bardziej młodzież do uprawiania turystyki.
Zorganizowano następujące imprezy

 • Młodzieżowy zlot po ziemi sanockiejRajd wlterowski do Jabłonek
 • Młodzieżowy rajd wiosenny
 • Rajd szlakami bohaterów Imprezy te cieszyły się dużą popularnością.

Kolejne sukcesy należ zanotować na polu sportowyn.Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wielu turniejach sportowych organizowanych przez ZO ZZMet, ZP ZMS, w Sanoku oraz SZS. Dobre rezultaty osiągnęła młodzież w lekkiej atletyce szczególnie w biegach na 800 m; 1500 m, łącznie zdobyto 16 dyplomów, w tym 7 I miejsc. Biorąc pod uwagę to, że treningi mogą odbywać się tylko w warunkach dobrej pogody / brak sali gimnastycznej / osiągnięcia te należy zaliczyć do ogromnego sukcesu. Ogólnie rok szkolny 1971 / 72 należy ocenić jako rok dobrej pracy szkoły. Szkołe opuściło 210 absolwentów, w tym tokarzy 79; ślusarzy narzędziowych 28; mechaników maszyn i urządzen przemysłowych 46 oraz 57 spawaczy. Wszystkich absolwentów zatrudnił zakład. Sprawność szkoły wynosiła 86,6%, średnia frekfencja wynosiła 93,8. W wyniku rocznej klasyfikacji nie promowano do klasy następnej 10 uczniów, zaś poprawkę z jednego przedmiotu otrzymało 22 uczniów. Wczerwcu dokonano naboru uczniów do 7 klas pierwszych. Przyjęto 245 uczniów, przyczym podania o przyjęcie złożyło 337 kandydatów.Zajęcia warsztatowe odbywały się w przystosowanym pomieszczeniu o powierzchni około 950 m2 w hali nr2 w Zasławiu organizacja pracy w warsztacie przebiegała w analogiczny sposób jak w roku 1970 / 71, ponieważ powierzchnia ani wyposażenie warsztatu nie uległo zmianie. Pogorszył się stan tym, że odległość szkoły od warsztatu wynosi około 8 km co utrudnia utrzymanie kontaktu. W lipcu 30 osobowa grupa naszych wychowanków wyjedzie na obóz w Helu. W październiku Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpocznie budowę szkoły i hali warsztatowej. Nadzieje na rychłą poprawę warunków pracy stają się coraz bardziej realne.