Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego miało charakter szczególny. Jest to bowiem 10 rok istnienia szkoły. W roku "Małego jubileuszu" - oddane zostały pomieszczenia na warsztat szkolny. Budynek warsztatu, zlokalizowany został na zapleczu zakładu, a powstał z dotychczasowej wiaty magazynowej. Do budowy nowych warsztatów włączyła się w czynie społecznym młódzież szkolna, pracująca poza zajęciami i w dni świąteczne około 50 000 godzin. Uczniowie wykonali m. inn. niwelację terenu, wykopu pod zbrojenie wodno - kanalizacyjne i przewody elektryczne, ogrodzenie terenu oraz bramę, wykonała budkę dla strażnika, przygotowała teren pod zakrzewienie. W budynku warsztatowym uczniowie wykonali 142 sztuki metalowych ram okiennych, 12 drzwi, 11 kabin spawalniczych oraz odmalowali pomieszczenie. Na ogólną liczbę 633 uczniów / w tym 155 dziewcząt / w wydzielonym warsztacie szkolnym uczyło się 565 uczniów, a 68 uczniów, szczególnie ostatniego roku nauki, kierowane było na wydziały pomocnicze i produkcyjne zakładu. Powierzchnia warsztatu wynosiła 960 m2 / w tym: ślusarnia 210 m2,obróbka wiórowa 310 m2, spawalnia 96 m2. Pozostała powierzchnia zajęta jest na: magazyn materiałowy z rozdzielnią, wypożyczalnię narzędzi, biuro warsztatowe i pokuj kierownika warsztatu, pokój śniadań dla uczniów, szatnie, ubikacje i umywalnie. Szatnie łącznie posiadają 210 szafek metalowych, a w umywalni jest zimna i ciepła woda.Średnia zmianowość zatrudnienia wynosi około 200 osób dziennie w tym: na pierwszą zmianę około 120 uczniów, a na drugą zmianę około 80 uczniów. / Warsztat pracuje od 7 do 22 / wyposażenie warsztatu przedstawiało się następująco: ślusarnia - 62 imadła, 7 wiertarek w tym: 3 stołowe, 4 słupowe, 1 szlifierka, 1 zwijarka ręczna do blach, 1 żłobiarka ręczna do blach, 2 nożyce ręczne dźwigniowe do cięcia blach, 1 płyta do prostowania. Obróbka wiórowa - 10 tokarek, 3 wiertarki w tym: 2 słupowe, 1 promieniowa, 1 strugarka poprzeczna, 1 frezarka pozioma, 2 szlifierki w tym: 1 ostrzałka do płaszczyzn. Spawalnia - 6 spawarek wirujących, 12 stanowisk spawalniczych, 2 zgrzewarki punktowe, 1 pół automat do spawania w CO2, 1 nożyce ręczne dźwigniowe.Praca w warsztatach szkolnych uległa nieporównalnej w stosunku do lat ubiegłych poprawie. Wprowadzono nową dokumentację w oparciu o przepisy, skorygowano programy praktycznej nauki zawodu do istniejących potrzeb i możliwości oraz powiązania z innymi przedmiotami teoretycznymi. Asortyment robót obejmował zlecenia zakładu pracy i zlecenia własne szkoły. Fabruka przekazuje do wykonania warsztatom szkolnym część produkcji podstawowej oraz pomocniczej. Szkoła zlecała wykonanie pomocy naukowych oraz innych urządzeń szkolnych. Jakość wykonywanych wyrobów uległa znacznej poprawie, a ilość braków jest mniejsza od zaplanowanego procentu braków w wydziałach produkcyjnych. Realizacja programu nauczania przebiegała prawidłowo, a efekty ekonomiczne warsztatu ulegają stałej poprawie i są wyliczane przez dział księgowości zakładu. Nie uległa poprawie sytuacja na odcinku pomieszczeń w szkole. Nadal uczyliśmy w godzinach popołudniowych. Szkoła 1 września liczyła 18 oddziałów, a w lutym dokonano naboru do 2 - ch klas pierwszych, tak że w II półroczu liczyła 20 oddziałów, i 698 uczniów.Ze względu na warunki lokalowe wyposażenie szkoły w pomoce naukowe jest bardzo ograniczone. Mimo to w związku z planami budowy nowej szkoły / rozpoczęcie przewiduje się w sierpniu 1972 roku / szkoła opracowała harmonogram pełnego zaopatrzenia w pomoce naukowe. Harmonogram został sporządzony w oparciu o szczegółowe rozkłady materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów. Część pomocy została zamówiona w "CEZAS ie", zaś część wykonają warsztaty szkolne. Szkoła posiadała komplet programów nauczania. Natomiast wystąpiły poważne braki w zaopatrzeniu uczniów w podręczniki zwłaszcza z przedmiotów zawodowych. Braki te wynikają stąd, że zamówienia szkoły zostały zrealizowane zaledwie w 35%.W szkole nauczało 11 etatowych nauczycieli i 16 dochodzących. Wszyscy uczący posiadali pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Stan kadry nauczycielskiej i przydział przedmiotów przedstawiał się następująco:

 • inż. Mieczysław Majewski - materiałoznawstwo
 • Stanisław Młynarczyk - matematyka
 • Zdzisław Bobko - matematyka
 • Tadeusz Kenar - rysunek zawodowy
 • Jerzy Lubas - technologia
 • Zbigniew Słuszkiewicz - wychowanie fizyczne
 • mgr Barbara Żerlak - język polski
 • mgr Maria Majda - gospodarka przedsiębiorstw
 • Danuta Sawczak - język rosyjski
 • Irena Nahurska - język rosyjski
 • Jadwiga Mogilany - fizyka
 • inż. Gustaw Magusiak - technologia
 • Michał Strzałka - materiałoznawstwo
 • mgr Maria Bruna - język polski
 • Julia Prokopowa - język polski
 • Stanisław Prokop - wychowanie obywatelskie
 • mgr Wiesław Nahurski - gospodarka przedsiębiorstw
 • inż Stefan Grzela - technologia
 • inż. Roman Majewski - BHP
 • mgr Jerzy Bulzak - wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Stanisław Dydek - maszynoznawstwo
 • inż. Bronisław Tasz - elektrotechnika
 • inż. Mieczysław Czerwiński - podstawy techniki
 • inż. Leopold Mielecki - technologia
 • inż. Bronisław Morosko - rysunek i technologia
 • mgr inż. Jerzy Solon - technologia
 • mgr Elżbieta Chwalej - fizyka

W warsztatach praktyczną naukę prowadzili:

 • Stanisław Birek - ślusarstwo
 • Antoni Bryndza - ślusarstwo
 • Bronisław Ciętak - spawalnictwo
 • Bolesław Czapor - ślusarz - narzędziowy
 • Zdzisław Dobroć - tokarstwo
 • Marian Drwięga - ślusarstwo
 • Kazimierz Kiczorowski - spawalnictwo
 • Zbigniew Kaczorowski - tokarstwo
 • Stanisław Maź - ślusarstwo
 • Mieczysław Pendiuk - ślusarstwo
 • Wincenty Rysz - spawalnictwo
 • Jan Sternik - ślusarstwo
 • Marian Winiarczyk - ślusarz - narzędziowy
 • Jan Staniszewski - tokarstwo
 • Bronisław Stepek - tokarstwo

W administracji szkoły i warsztatu pracowali:

 • Michał Strzałka - sprawy gospodarcze
 • Stanisława Marcinkowska - st. księgowa szkoły
 • Janina Pyrcakowa - referent ekonomiczny prowadziła sekretariat
 • Teresa Turek - kierownik służb dyspozytorsko - planistycznej warsztatów
 • Zdzisław Graboń - st. technolog warsztatu
 • Jerzy Bulzak - administracja gospodarcza warsztatu.

Ponadto pracowało 5 osób w magazynie: wypożyczalni narzędzi na etatach pracownika fizycznego, stanowiska te personalnie stale zmieniają się. Wychowawstwa poszczególnych klas powierzono:
Praca szkoły oparta była o plany pracy, które obejmowały cały zakres działalności szkoły. W minionym roku szkolnym na terenie szkoły pracowały następujące organizacje młodzieżowe: ZMS, szkolne koła: PCK, LOK, PTTK. Dla każdej z tych organizacji zostały wyznaczone zadania specyficzne, wynikające z programu ideowego i celów wychowawczych danych organizacji.Duże osiągnięcia ma szkolna organizacja ZMS, licząca ponad 400 członków. Organizacja ZMS prowadziła różne formy szkolenia jak: zebrania kształceniowe kół, prelekcje w ZDK, spotkania z przedstawicielami sztuki i kultury oraz działaczami społecznymi, konkursy, akademie. ZMS poświęcał wiele uwagi podnoszeniu wyników nauczania, w tym celu wspólnie z uczniowską radą oddziałową ZZMet organizowane było współzawodnictwo, które od kilku lat cieszy się w szkole dużym powodzeniem. Organizowano wycieczki do Zakopanego, Krakowa, Nowej huty, Oświęcimia, Warszawy, Gdańska, Gdyni oraz wspólnie ze szkolnym kołem PTTK rajdy i biwaki w Bieszczady. W lipcu zorganizowano obóz wypoczynkowy w ośrodku stoczni szczecińskiej w Dziwnówku na którym przebywała 30 osobowa grupa młodzieży.


Duże efekty dała współpraca szkoły z ZDK. Współpracująca z biblioteką zakładową organizowano spotkanie młodzieży, m. in. z pisarzem ziemi rzeszowskiej Stanisławem Orłem, z redaktorem "Nowin rzeszowskich" Ryszardem Bilskim, z redaktorem "Rocznika sanockiego" Józefem Stachowiczem, z autorem powieści fantastycznych - Andrzejem Trepką. Przy bibliotece było prowadzone młodzieżowe koło dyskusyjne, które w roku szkolnym odbyło 14 dyskusji nad książką. Przy ZDK istniały w dalszym ciągu i rozwijały swoją działalność zespoły młodzieżowe takie jak; chór, balet, zespół recytatorski i wokalno instrumentalny. Zespoły te cieszą się dużą popularnością. Dawały występy dla innych szkół np. Technikum Mechanicznego oraz dla środowisk robotniczych SFA, Zasławiu, w Grabownicy, Tarnawie. Dużo uwagi poświęcała szkoła wychowaniu przez pracę. Młodzież wykonała szereg prac dla swego środowiska, zakładu pracy i szkoły, m. in. pracowała przy przebudowie rynku Sanockiego, przy wykopach w PGR - Stroże, wykonała lodowisko naturalne dla młodzieży osiedla SFA przy ul. Stróżowskiej itp. O pracy naszej młodzieży pisała miejscowa prasa "Nowiny rzeszowskie"


Mimo trudnych warunków / brak sali gimnastycznej / rozwijał się sport. Zanotowaliśmy wiele osiągnięć w rozgrywkach sportowych m. in. - I - sze miejsce w punktacji ogólnej chłopców i dziewcząt na spartakiadzie szkół przyzakładowych województwa rzeszowskiego i puchar ZD. ZZMet. - Zdobycie pucharu ZKS "STAL" za rozgrywki w piłce nożnej drużyn szkół średnich Sanoka, Rymanowa, Leska i Brzozowa. - I - sze miejsce na turnieju sportowym organizowanym przez ZP ZMS z okazji 1 maja. Współpraca dyrekcji szkoły z kierownictwem zakładu układa się bardzo dobrze. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt życzliwości zakładu pracy dla szkoły. Szkołę w roku szkolnym 1970 / 71 opuściło 252 absolwentów, a w szczególności: 97 tokarzy: 54 spawaczy: 101 mechaników maszyn iurządzeń przemysłowych. Wszyscy absolwenci otrzymali skierowania na wydziały produkcyjne. Sprawność szkoły wynosiła 79% / liczona w stosunku do absolwentów / dla całej szkoły 87,5%. W czerwcu 1971 r. została definitywnie zatwierdzona lokalizacja rozbudowy zakładu w latach 1971 / 1975.Plany te przewidują budowę nowych hal fabrycznych na zapleczu zakładu gdzie stoi budynek warsztatu, który w tej sytuacji zostanie wyburzony. Warsztat szkolny zostanie przeniesiony w czasie wakacji do hali nr2 w Zasławiu i zajmie powierzchnię 1000 m2. Na powierzchni nie straciliśmy ale organizacja w warsztacie ulegnie pogorszeniu. Pocieszający jest fakt, że w sierpniu 1972 roku rozpocznie się budowa nowego gmachu szkoły i hali warsztatów szkolnych przy ul. Stróżowskiej. Może tym razem wreszcie skończą się kłopoty z pomieszczeniem szkoły.