Zajęcia rozpoczęły się w oparciu o wspólną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych zespołu szkół pod wspólną dyrekcją. Szkoła liczy 227 uczniów i posiada 6 oddziałów. Po wakacjach odbyły się egzaminy poprawkowe, do których przystąpiło 22 uczniów z czego 4 nie złożyło egzaminu. Stan liczbowy i podział klas przedstawia się następująco:

 • Kl. Ie spawacz 45 uczniów - wychowawca Zbigniew Marcinkowski
 • Kl. If ślusarz 50 uczniów - wychowawca Władysław Lisowski
 • Kl. IIe spawacz 43 uczniów - wychowawca Zbigniew Marcinkowski
 • Kl. IIf lakiernik 25 uczniów - wychowawca Lucjan Bolacki
 • Kl. IIIe ślusarz 37 uczniów - wychowawca Bronisław Morsko
 • Kl. IIIf łączona spawacz i lakiernik - wychowawca Stanisław Potocki

Celem zabezpieczenia sprawniejszej organizacji praktycznej nauki zawodu zostaje powołany na stanowisko kierownika warsztatu, a właściwie kierownika praktyk / szkoła nadal nie posiada własnego pomieszczenia na prowadzenie praktycznej nauki zawodu / ob. Józef Sarna który dotychczas pełnił funkcję nauczyciela zawodu nauczanie przedmiotów teoretycznych powierzono nadal nauczycielom technikum i Zasadniczej szkoły zawodowej lub dochodzących z fabryki i innych szkół, a mianowicie:

 • inż Bronisław Morosko - technologia
 • mgr inż Jerzy Solon - materiałoznawstwo
 • Janina Jedynak - rysunek zawodowy
 • Bolesław Pastuszak - rysunek zawodowy
 • Mieczysław Habrat - matematyka
 • Władysław Lisowski - fizyka
 • mgr Urszula Rysz - język polski, WOP
 • Kazimierz Hostyński - język rosyjski
 • Zbigniew Marcinkowski - wychowanie fizyczne
 • Mieczysław Majewski - materiałoznawstwo
 • mgr Jadwiga Maj - matematyka
 • mgr Maria Steinmetz - język polski
 • Stanisław Żołnierczyk - rysunek zawodowy
 • Józef Olearczyk - matematyka
 • Władysław Dziaduszko - elektrotechnika
 • Lucjan Bolacki - technologia
 • mgr Wanda Lichnowska - wychowanie fizyczne
 • mgr.inż Marian Kowalewicz - maszynoznawstwo
 • mgr.inż Aleksander Ćwiertnia - maszynoznawstwo
 • Ludmiła Bojarczuk - gospodarka przedsiębiorstw
 • Maria Świerzowicz - matematyka
 • inż. Kazimierz Gałęza - technologia spawalnictwa
 • mgr Wojciech Sołtys - WOP

Praktyczną naukę zawodu nauczali:

 • Tadeusz Dybaś Praktyczna nauka zawodu - specjalność spawacz
 • Kazimierz Kiczorowski - specjalność spawacz
 • Stanisław Bochenek - specjalność lakiernik
 • Józef Hyrcza - specjalność ślusarz
 • Tadeusz Chytła - specjalność spawacz
 • Józef Michalski - specjalność ślusarz

Wszyscy instruktorzy praktycznej nauki zawodu z wyjątkiem ob. Stanisława Bochenka posiadają średnie techniczne wykształcenie o odpowiednich specjalnościach.Młodzież bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych łącznie z całą młodzieżą Zespołu Szkół, jednakże udział ten jest bierny.Pewną innowacją w dziedzinie wychowania naszej młodzieży były co dwa tygodnie tzw. prelekcje organizowane przez radę zakładową i ZDK obsługiwane przez prelegentów TWP na tematy popularno naukowe. Część młodzieży aktywnie uczestniczy w zespołach kulturalno naukowych ZDK oraz klubie sportowym KS. „STAL” szczególnie w sekcji piłki nożnej i boksu. Od października zostało wydzielonych 7 stanowisk roboczych na wydziałach produkcyjnych fabryki obsługiwanych wyłącznie przez uczniów. Pod koniec roku przystąpiono do uporządkowania prowizorycznej hali warsztatowej o powierzchni 270 m2 , która ma być przystosowana na pomieszczenia warsztatów szkolnych.Po raz pierwszy od chwili powstania szkoła przeżywa doniosłą uroczystość. W czerwcu 1964 opuszcza mury tej młodej placówki 52 absolwentów w tym:

 • 33 absolwentów o specjalności ślusarz
 • 12 absolwentów o specjalności spawacz
 • 7 absolwentów o specjalności lakiernik


Sprawność szkoły wynosi 52,2 % ta bardzo niska sprawność jest wynikiem m.inn. przypadkowego naboru, braku własnej kadry, braku właściwej organizacji pracy dydaktyczno wychowawczej. Wyniki rocznej klasyfikacji przedstawia poniższa tabelka:Jak widać z powyższego zestawienia odpad i odsiew wynosi aż 20,7 %. Tylko 66,5% młodzieży promowano do klas wyższych lub ukończyło naukę. W tej sytuacji dyrekcja zakładu postanawia podjąć zdecydowane przedsięwzięcie w celu polepszenia organizacyjno - wychowawczej szkoły.Dniem 1 września 1964r. na wniosek zakładu, kierownictwo szkoły obejmie dotychczasowy kierownik warsztatu ob. Józef Sarna. W roku tym należy odnotować tragiczny w skutkach wypadek z uczniem Petejko Ryszardem z kl. IIIf grupa spawalnicza 12.04.1964. Bawił się w rodzinnej wiosce Zboiska wraz z rówieśnikami niewypałem znalezionym w lesie, który nagle eksplodował zabijając go na miejscu. Wypadek ten wywołał ogromne wrażenie na całej młodzieży i w gronie nauczycielskim. 25 czerwca dokonano naboru do trzech klas pierwszych ogółem przyjęto 144 uczniów. Po raz pierwszy nabór odbył się w drodze selekcji kandydatów, gdyż do szkoły zgłosiło się 187 uczniów. Przyszły rok powinien przynieść znaczną poprawę stylu pracy szkoły na skutek pewnych zmian w zakresie kadry i przystosowania pomieszczenia na warsztaty. Dane powyższe do kroniki za lata 1962 do czerwca 64 zostały zebrane z dokumentów znajdujących się w Technikum Mechanicznym w Sanoku, jak również na podstawie dokumentów szkoły.

OPRACOWAŁ: Mieczysław Majewski.