Mimo sugestii wizytatora kuratorium okręgu szkolnego w Rzeszowie inż. Edwarda Kasprzyka o zlikwidowaniu nowopowstającej szkoły niema mowy. Fabryka autobusów przeżywa nadal największy w swojej 130 letniej historii rozwój, rozpoczynają się intensywne prace w zakresie przygotowania do nowej inwestycji w Zasławiu i rozbudowy macierzystego zakładu w Sanoku. Za parę lat największą trudnością dla fabryki będzie zdobycie kwalifikowanych kadr. Stanowisko dyrektora szkoły jak już wspomniane było - KOS w Rzeszowie powierza - dyrektorowi Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sanoku ob.Wacławowi Machnikowi.


Do klas pierwszych dokonano naboru do dwóch oddziałów łącznie 81 uczniów. Tak więc szkoła posiada już 4 oddziały o następujących specjalnościach:

 • Kl. Ie - spawacz 42 uczniów - wychowawca inż. Bronisław Morosko
 • Kl. If - lakiernik 39 uczniów - wychowawca Jadwiga Uruska
 • Kl. IIe - ślusarz 34 uczniów - wychowawca mgr inż. Marian Kowalewicz
 • Kl. IIf - łączona: spawacz 20 uczniów, lakiernik 18 uczniów wychowawca Adela Kalinowska

Łącznie szkoła liczy 153 uczniów. Szkoła nadal mieści się w budynku technikum i zajmuje 3 sale lekcyjne. Organizacja jej jest włączona do organizacji całej szkoły prowadzonej pod wspólną dyrekcją. Podział godzin, czas zajęć i wszystkie formy pracy są dostosowane do tej organizacji szkoły, która razem z Technikum dla Pracujących, oraz Zasadniczą Szkoła Międzyzakładową liczy 46 oddziałów o łącznej liczbie około 2000 młodzieży. Te warunki pracy powodują, że jako jednostka, szkoła nasza widoczna jest tylko w zakładzie. Stała łączność pomiędzy zakładem, a dyrekcją szkoły utrzymywana była przez ob. Józefa Sarnę, który był również nauczycielem zawodu. Dla uwidocznienia tej 153 osobowej grupy młodzież wprowadzono obowiązek noszenia tarczy uczniowskiej, której wzór przedstawia strona tytułowa niniejszej kroniki


Na odcinku organizacji życia pozaszkolnego nic się nie zmienia. Młodzież bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych przez zakład. Zakładowa organizacja ZMS chcąc przyjść z pomocą - organizuje grupy działania ZMS - u podporządkowane komitetowi zakładowemu ZMS. Również Rada Zakładowa przez Zakładowy Dom Kultury nawiązuje łączność z młodzieżą i kilku uczniów udziela się w pracy kulturalno - oświatowej w zespołach prowadzonych przez ZDK. Nauczanie przedmiotów teoretycznych powierzono nadal uczącym w technikum i ZSZ. W roku szkolnym uczyli następujący nauczyciele:

 • Mieczysław Majewski - technologia
 • inż. Kazimierz Marzec - technologia
 • Jan Hyriak - język rosyjski
 • Mieczysław Habrat - fizyka
 • Józef Olearczyk - matematyka
 • mgr inż. Jerzy Solon - materiałoznawstwo
 • inż Bronisław Morosko - rysunek zawodowy
 • Jadwiga Uruska - język polski
 • Stanisław Potocki - wychowanie fizyczne
 • Dr Jan Świerzowicz - język rosyjski
 • Wanda Lichniowska - wychowanie fizyczne
 • mgr.inż Zygmunt Berdysz - rysunek zawodowy
 • Bogdana Małyszewska - język rosyjski
 • mgr inż Marian Kowalewicz - technologia
 • inż. Mieczysław Czerwiński - maszynoznawstwo
 • Zbigniew Marcinkowski - higiena
 • Władysław Dziduszko - elektrotechnika
 • mgr Maria Steinmetz - język polski

Zajęcia warsztatowe prowadzili:

 • Kazimierz Kiczorowski - specjalność spawacz
 • Stanisław Bochenek - specjalność lakiernik
 • Józef Sarna - specjalność ślusarz
 • Tadeusz Dyboś - specjalność spawacz.

Jak wynika z zestawienia nazwisk uczących poszczególnych przedmiotów - przydział czynności był całkowicie przypadkowy. W czterech oddziałach uczyło 18 nauczycieli, pryczym jeden przedmiot nauczało kilku np. język polski, język rosyjski, technologia itp. Również nie najlepiej wygląda sprawa praktycznej nauki zawodu. W dalszym ciągu młodzież pobierała praktykę na stanowiskach roboczych, na poszczególnych wydziałach fabryki.


Realizacja programu nauczania praktycznej nauki zawodu właściwie nieodbywała się. Rola instruktorów z konieczności sprowadzała się do wyrywkowej kontroli pracy ucznia na stanowisku produkcyjnym. W tych warunkach czynione były usilne starania o wydzielenie odpowiednich stanowisk na wydziałach produkcyjnych w zakładzie. Niestety w tym roku ze względu na kompletny brak możliwości w tym zakresie - nie udało się uzyskać żadnego oddzielnego stanowiska pracy.
Wyniki rocznej klasyfikacji nauczania przedstawia poniższa tabelka:
Rok szkolny dobiegł końca. Jak wynika z powyższej tabelki sprawność nauczania wynosiła około 62%. Nie najlepiej przedstawiała się frekwencja uczniów.


W drugiej połowie czerwca zorganizowano dwie wycieczki krajoznawcze, do Łańcuta i Przemyśla. 24 i 25 czerwca odbył się nabór do klas pierwszych. Przyjęto łącznie 95 uczniów w tym 45 na kierunek spawalniczy i 50 na kierunek ślusarz. W czasie wakacji młodzież otrzymała urlopy. W przyszłym roku szkoła nadal będzie pod wspólnym kierownictwem.